Skriftlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:125 (2002-2003)
Innlevert: 22.11.2002
Sendt: 25.11.2002
Besvart: 02.12.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Stortingets langsiktige mål er et internasjonalt forbud mot klasebomber. På kort sikt er det mulig å arbeide for reguleringer på feltet. Det avholdes viktige møter om klasebomber og andre eksplosive krigsetterlatenskaper i desember. Gjennom en aktiv pådriverrolle på møtene vil Regjeringen kunne følge opp Stortingets pålegg så langt det er mulig i dagens internasjonale situasjon.
Hvilke mål har Regjeringen for møtene, og hvilke instrukser har Norges representanter?

Begrunnelse

Den andre revisjonskonferanse for konvensjonen om konvensjonelle våpen ble holdt i desember 2001. Et viktig resultat av konferansen var at det ble nedsatt en ekspertgruppe til å se nærmere på temaet eksplosive krigsetterlatenskaper (Explosive Remnants of War - ERW) som ueksploderte klasebomber, granater og raketter. Alle land som er parter til denne konvensjonen er representert i ekspertgruppen, inkludert Norge.
Ekspertgruppen skal ha sitt tredje og siste møte 2.-10. desember. Der skal det besluttes hvorvidt statene skal fortsette forhandlingen om et nytt "instrument" for å regulere bruken av klasebomber og andre krigsetterlatenskaper. Gruppens anbefalinger vil så bli tatt stilling til på et statspartsmøte 12.-13. desember.
Møtene gir Regjeringen mulighet til å bidra til et sterkt og omfattende mandat for forhandlinger i 2003. Senterpartiet anser dette som en logisk oppfølging av Stortingets vedtak om at Norge skal arbeide for et internasjonalt forbud mot klasebomber.
Senterpartiet har registrert at Den internasjonale Røde Kors-komiteen har lagt fram forslag som bl.a. innebærer:

1) Et ansvar for de som bruker klasebomber til å rydde opp eller sikre opprydding.
2) Et forbud mot bruk av klasebomber mot militære mål lokalisert i konsentrasjoner av sivile.

Senterpartiet støtter Den internasjonale Røde Kors-komiteens tilnærming og mener dette vil være viktige skritt på veien til det endelige målet om et internasjonalt forbud mot klasebomber. Vi oppfordrer Regjeringen til å arbeide for minst like ambisiøse mål.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Spørsmålet viser til det arbeidet som foregår i Genève for å fremforhandle en ny protokoll til Konvensjonen om inhumane våpen (CCW) om såkalte eksplosive krigsetterlatenskaper, Explosive Remnants of War (ERW). Partene til konvensjonen møtes til statspartsmøte 12.-13. desember i år. Fra norsk side vil vi arbeide for at møtet vedtar et sterkt og omfattende mandat for videre forhandlinger om en juridisk bindende protokoll for ERW.

Ekspertdrøftelsene hittil i år har foreløpig munnet ut i et førsteutkast til forhandlingsmandat for det videre arbeid.

Mandatutkastet legger opp til en videre forhandlingsprosess i 2003 om et bindende instrument for ERW om tiltak som trer i kraft etter en konflikt er løst. Tiltakene baseres på en bred definisjon av ERW som dekker de fleste relevante ammunisjonstyper, inkludert klasebomber og etterlatt ammunisjon. De videre forhandlinger vil bl.a. omfatte spørsmålet om ryddeansvar, assistanse og samarbeid samt rammer for konsultasjoner mellom statspartene.

Det legges også opp til at det skal forhandles videre om preventive tiltak med sikte på å bedre påliteligheten på de ammunisjonstyper som faller innenfor ERW-definisjonen. Dette vil også inkludere frivillige retningslinjer for produksjon, kvalitetskontroll, håndtering og lagring. Informasjonsutveksling samt assistanse og samarbeid er også viktige elementer.

Arbeidet så langt under ekspertdrøftelsene peker i retning av omfattende oppslutning om denne forhandlingsplattformen. Det er vi tilfreds med.

Under det siste møtet i ekspertgruppen, som finner sted i forkant av statspartsmøtet, vil vi fra norsk side gi en generell støtte til formannens utkast til forhandlingsmandat samtidig som vi også vil søke å utvide mandatutkastet på områder Regjeringen anser som viktige. Vi deler Den internasjonale Røde Kors-komiteens hovedmålsettinger for de forestående forhandlingene.

Under tilsynskonferansen til CCW i desember i fjor bidro Norge aktivt til at ekspertgruppens mandat skulle være bredt nok til å danne grunnlag for diskusjoner også om restriksjoner på bruk av klasebomber. Diskusjonene under dette punktet har i første rekke dreiet seg om forbud om bruk mot militære mål lokalisert i konsentrasjoner av sivile. Norge vil fortsette arbeidet med å forsøke å bringe forhandlinger om slike restriksjoner inn i mandatet.