Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:129 (2002-2003)
Innlevert: 25.11.2002
Sendt: 25.11.2002
Besvart: 03.12.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å oppfylle Stortingets intensjon om at MTB-ene skal være operative i nordområdene med Olavsvern som base?

Vedlegg til spørsmål:

Utdrag fra Bladet Tromsø 23. oktober 2002, side 14.

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 232 (2001-2002) skriver komiteens flertall: "det er viktig å sikre en god, fleksibel og kostnadseffektiv løsning for hvor MTB-ene skal være stasjonert mht. driftsutgifter. Stasjoneringen må imidlertid ikke redusere tilstedeværelsen i nord. Den sjømilitære tilstedeværelsen i nord bør vurderes økt." Sjefen for Kysteskadren, flaggkommandør Trond Grytting, tviler på økt tilstedeværelse i Nord-Norge, så lenge budsjettet ikke samsvarer med målsettingene. Det vises forøvrig til vedlagte avisartikkel i Bladet Tromsø av 23. oktober 2002.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Spørsmålet retter seg konkret mot MTB-våpenet og tilstedeværelse i nordområdene. Det er imidlertid viktig å se spørsmålet om sjømilitær tilstedeværelse i nordområdene i en helhetlig sammenheng.

Det er en vesentlig forutsetning for Sjøforsvarets fremtidige drift, på lik linje med resten av Forsvaret, at vi lykkes med omstillingen slik at ressurser kan frigjøres til operativ virksomhet. Virksomheten må rasjonaliseres og tilpasses fremtidige oppgaver. MTB-våpenet skal iht. Stortingets intensjoner, jf. Innst. S. nr. 232 (2001-2002), sikres en mest mulig rasjonell drift nettopp med dette formål. Både innstillingen og mitt iverksettingsbrev til forsvarssjefen forutsetter at Hauk-klassen MTB-er skal driftes på den mest kostnadseffektive måte. Som et ledd i denne prosessen vil Olavsvern i henhold til Stortingets vedtak bli nedlagt som orlogsstasjon og videreført som base under Haakonsvern orlogsstasjon. Jeg vil for øvrig nøye vurdere organiseringen av Olavsvern med sikte på at basen også i fremtiden vil være i stand til å gi fullgod understøttelse til de operative behov for norske og allierte sjøstridskrefter ved operasjoner i nordområdene. MTB-ene vil fortsatt være operative i nordområdene med Olavsvern som base under Haakonsvern orlogsstasjon.

Det er en klar målsetting å øke kapasiteten til sjømilitær tilstedeværelse i nordområdene. Innføringen av KV "Svalbard" har allerede medført en betydelig kapasitetsøkning for operasjoner i arktiske farvann. Anskaffelse av nye fregatter fra 2005 og nye MTB-er av Skjold-klassen vil også bidra vesentlig til å øke kapasiteten til tilstedeværelse i nordområdene. Det samme gjør etablering av Kystjegerkommandoen på Trondenes ved Harstad. Jeg mener derfor Stortingets intensjoner om minst like god tilstedeværelse i nord i årene fremover er godt ivaretatt.

Disponering av fartøyer vil imidlertid alltid være en funksjon av prioriteringer opp mot nasjonale og internasjonale oppgaver. Som eksempel har vi i løpet av det siste året operert fregatter og undervannsbåt i så vel NATOs atlanterhavsflåte (STANAVFORLANT) som i middelhavsflåten (STANAVFORMED). I tillegg har KNM "Skjold" operert i USA og minejaktfartøyer har operert i Østersjøen. Disse avdelingene ville kunne blitt deployert til nordområdene i stedet dersom det var behov for dette.

Det mest vesentlige i mine øyne er å fokusere på kapasiteten til å operere fartøyer og avdelinger der, og når det er nødvendig. Samtidig er det helt klart at vi prioriterer tilstedeværelse i nord. Den omstilling vi nå er i ferd med å gjennomføre og de vesentlige investeringsøkninger som går til Sjøforsvaret, er meget viktige og nødvendige bidrag til dette.