Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:130 (2002-2003)
Innlevert: 25.11.2002
Sendt: 26.11.2002
Besvart: 04.12.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Med bakgrunn i den svært anstrengte økonomiske situasjonen til Dissimilis i inneværende år, vil jeg spørre om statsråden ser noen mulighet til å sikre finansieringen av driften av Dissimilis, slik at de unngår at driften reduseres, eventuelt avvikles?

Begrunnelse

Dissimilis gjør som kjent et formidabelt arbeid for å gi de psykisk utviklingshemmede et ansikt utad, og en god livskvalitet innad. Dissimilis har spart fylker og kommuner store beløp ved å gi barn, unge og voksne psykisk utviklingshemmede en meningsfylt fritid. Det er derfor svært trist hvis det pga. manglende forventede inntekter skulle vise seg at det ikke lenger er drivverdig for disse.
Dissimilis har hatt en sponsoravtale med Anfi del Mar på 250 000 kr i året. Anfi del Mar er å kjøpt opp av tyske investorer, som gjør at denne sponsoravtalen ikke lenger gjelder. Dissimilis hadde i tillegg en spilleautomat ved en Hydrostasjon som tjente inn 300 000 kr årlig, men denne automaten er nå overtatt av Røde Kors fordi Hydro har inngått en landsdekkende avtale med Røde Kors.
Når man vet hvilket enormt arbeid et fåtall personer gjør for å bedre livskvaliteten til de psykisk utviklingshemmede, og ikke minst hva man sparer av offentlige midler ved at man reduserer kommunenes bruk av støttekontakter, ansatte i bofellesskap osv., tror jeg man samfunnsøkonomisk får langt mer igjen ved å sikre driften av Dissimilis.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Dissimilis gjør en viktig innsats for psykisk utviklingshemmede. Staten viser sin anerkjennelse gjennom en samlet årlig støtte på ca. 1 mill. kr for 2002. Av dette er 370 000 kr dekket over kap. 320 Allmenne kulturformål, post 78 Ymse faste tiltak under Kultur- og kirkedepartementets budsjett.

Jeg forstår at bortfall av inntekter fra andre kilder skaper vansker for Dissimilis. Men det er ikke mulig for Kultur- og kirkedepartementet å kompensere for dette fullt ut. For å hjelpe organisasjonen noe i inneværende år, har departementet økt tilskuddet med 50 000 kr til totalt 420 000 kr for 2002. Når det gjelder 2003, viser jeg til budsjettforliket mellom Regjeringen og Fremskrittspartiet som sikrer Dissimilis en økning i tilskuddet fra staten på 0,5 mill. kr.