Skriftlig spørsmål fra Per Ove Width (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:131 (2002-2003)
Innlevert: 25.11.2002
Sendt: 26.11.2002
Besvart: 03.12.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Per Ove Width (FrP)

Spørsmål

Per Ove Width (FrP): Statens vegvesen i Vestfold frykter at utbyggingen av ny E18 fra Kopstad til Gulli i Tønsberg utsettes tre-fire år. Nye forslag fra Vegdirektoratet går ut på at statlige bevilgninger tiltenkt Vestfold kan bli omdisponert, i strid med forutsetningene i Nasjonal transportplan 2002-2011, til utbygging av ny E18 i Drammen.
Vil statsråden gripe inn og forhindre at utbyggingen av E18 gjennom Vestfold ikke blir ytterligere forsinket?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: I St.meld. nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011 er det åpnet for anleggstart på E18 Kopstad-Gulli og E18 Langåker-Bommestad mot slutten av perioden 2002-2005, og fullføring i perioden 2006-2011. Forutsetningen er at det blir tilslutning til et akseptabelt bompengeopplegg for begge prosjektene. I Buskerud er bygging av ny motorvegbru i Drammen forutsatt gjennomført i perioden 2002-2005, mens den videre utbyggingen på strekningen Frydenhaug-Eik er foreslått gjennomført i siste del av tiårsperioden 2002-2011. I Vegdirektoratets handlingsprogram for perioden 2002-2011 er åpningstidspunktet for motorvegbrua i Drammen pga. kostnadsøkninger forskjøvet til 2006. For øvrig er prioriteringene i Nasjonal transportplan fulgt opp.

I Nasjonal transportplan er det foreslått 50 mill. 2002-kr i statlige midler til E18 Kopstad-Gulli i perioden 2002-2005 og 450 mill. kr i perioden 2006-2011 (tilsvarende 40 pst. statlig andel). I sitt foreløpige forslag til investeringsprogram for 2004-2005 har Vegdirektoratet ikke foreslått statlige midler til prosjektet, men lagt til grunn anleggstart ved hjelp av bompengemidler. I direktoratets forslag er det ikke foreslått økte rammer til E18 i Drammen i forhold til det som ligger inne i handlingsprogrammet for perioden 2002-2005. Jeg vil understreke at dette er Vegdirektoratets foreløpige forslag - Regjeringens rammer og prioriteringer for årene 2004 og 2005 vil framgå av de årlige budsjetter. For perioden 2006-2015 har Vegdirektoratet utarbeidet økonomiske planrammer for det lokale arbeidet. På grunnlag av de lokale prioriteringene, innenfor tildelte planrammer og marginalvurderinger ved eventuelle økte eller reduserte rammer, vil Vegdirektoratet utarbeide etatens endelige forslag til prioriteringer i perioden 2006-2015. Disse vil igjen danne grunnlag for Samferdselsdepartementets forslag til Nasjonal transportplan for perioden. Denne vil bli lagt fram for Stortinget våren 2004.

Det medfører derfor ikke riktighet at Vegdirektoratet har gått inn for å omprioritere statlige midler fra E18 Kopstad-Gulli til E18 i Drammen. Den endelige prioriteringen av E18 Kopstad-Gulli i forhold til andre prosjekter vil bli lagt fram for Stortinget i forbindelse med fremleggelsen av forslag til bompengefinansiering av prosjektet og i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan 2006-2015. Samferdselsdepartementet tar sikte på å legge fram et forslag til bompengefinansiering av E18 Kopstad-Gulli i løpet av 2003. Jeg ser derfor ingen grunn for å gripe inn i det arbeidet som nå foregår i Statens vegvesen.