Skriftlig spørsmål fra Ola T. Heggem (Sp) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:135 (2002-2003)
Innlevert: 27.11.2002
Sendt: 27.11.2002
Besvart: 05.12.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Ola T. Heggem (Sp)

Spørsmål

Ola T. Heggem (Sp): I gjeldende lov om kulturminner må tiltakshaver bære alle kostnader. Stortinget bad ved behandlingen av Dokument nr. 8:14 (1999-2002) departementet komme tilbake med en vurdering av spørsmålet om statlig finansiering av arkeologiske utgravninger ved funn av viktige kulturminner.
Har statsråden foretatt denne vurderingen, og når blir saken forelagt Stortinget til ny gjennomgang?

Begrunnelse

Olje- og gassaktiviteten forflytter seg nordover langs kysten, og det er forventet økt etterspørsel etter basetjenester bl.a. i Averøy på Nordmøre. For å kunne imøtekomme ønsker fra MongstadBase om større industriarealer, har Averøy kommune satt i gang planarbeid med sikte på å utvide eksisterende industriområde. Området er på ca. 180 dekar, og størstedelen er avsatt til formålet i eksisterende kommuneplan. Utvidelsen var for øvrig satt som betingelse både fra fylkesmannen og fylkeskommunen i forbindelse med statstilskudd til bygging av kai. De totale offentlige investeringene i området er på ca. 40 mill. kr. Av dette har staten bidratt med nærmere 12 mill. kr i tilskudd.
Planen har vært utlagt til offentlig ettersyn, og hele planområdet er klarert positivt fra samtlige offentlige instanser med unntak av kulturvernmyndigheten. Sluttbehandling avventer utfall av søknad om dispensasjon fra kulturminneloven. Området skjuler kulturminner av stor nasjonal verdi, og det foreligger et budsjett på anbefalt utgravning på mellom 7 og 8 mill. kr. Totalkostnaden for tilrettelegging av området vil ikke være regningssvarende sett fra et etablerersynspunkt. Averøy kommune har verken økonomisk ryggrad eller mulighet ellers til å gå inn og bekoste utgravningen. Her ligger kommunens dilemma. Det er stort behov for å tilrettelegge for flere arbeidsplasser samtidig som den kommunale økonomien knapt rekker til de lovpålagte oppgavene.
Det finnes ikke alternative områder av samme kvalitet som er mulig å tilrettelegge for industriutbygging. Dette er heller ikke ønskelig sett ut i fra en samlet arealvurdering. Konfliktspotensialet sett i forhold til landbruk, kulturvern mv. anses også å være tilstede uansett hvor på Averøy et slikt industrianlegg eventuelt skal lokaliseres.
Dette er et konkret eksempel hvor tiltakshaver, offentlige eller privatpersoner, i samsvar med gjeldende lov kan bli påført store utgifter i forbindelse med funn av viktige kulturminner i utbyggingsområder. Loven kan også føre til at funn av kulturminner ikke blir meldt.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: I Dokument nr. 8:14 (1999-2000) foreslås det en endring i kulturminneloven § 10 ved at staten, og ikke tiltakshaver slik det er i dag, skal dekke utgiftene til registrering og utgravning av automatisk fredete kulturminner (dvs. alle faste kulturminner fra før 1537 og samiske kulturminner eldre enn 100 år).

Ved Stortingets behandling av Innst. O. nr. 24 (1999-2000), Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om endringer i kulturminneloven, ble det gitt uttrykk for at en eventuell lovendring om statlig utgiftsdekning var en problemstilling det offentlige nedsatte Kulturminneutvalget burde se på. En eventuell lovendring burde derfor avvente utvalgets utredning. Stortinget besluttet 16. desember 1999, jf. Innst. O. nr. 25 (1999-2000) å oversende lovforslaget til Regjeringen for utredning og uttalelse.

På denne bakgrunn bad Miljøverndepartementet Kulturminneutvalget om å vurdere forslaget til endring av kulturminneloven § 10. I Kulturminneutvalgets utredning (NOU 2002:1 Fortid former framtid) foreslås det endringer i den statlige utgiftsdekningen, ved at staten må finansiere en større del av de arkeologiske registreringene og at mulighetene til å få dekket utgiftene til arkeologiske utgravninger ved mindre private tiltak må bli bedre.

Det er i høst besluttet at det skal utarbeides en stortingsmelding om kulturminnepolitikken, som en oppfølging av NOU 2002:1. Her vil også Kulturminneutvalgets forslag om endring i den statlige finansieringen av arkeologisk arbeid bli vurdert. Saken vil derfor bli forelagt Stortinget til ny gjennomgang i løpet av 2003.

Når det gjelder den konkrete saken det er henvist til, er denne under behandling i kulturminneforvaltningen.