Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:139 (2002-2003)
Innlevert: 28.11.2002
Sendt: 28.11.2002
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 04.12.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): I Trøndelag har det i den siste tiden blitt avdekket at nederlandske og salmonella smittede egg i pakninger merket gårdsegg og "garantert norsk" er blitt solgt i butikkene.
Hvilke initiativ vil landbruksministeren ta for å sikre en bedre kontroll slik at forbrukerne ikke blir utsatt for denne typen matskandaler i framtiden?

Begrunnelse

Ifølge Dagsavisen 27. november 2002 har Eggpakkeriet Norgården på Fannrem i Orkdal, som hvert år leverer 2 000 tonn egg til norske forbrukere, i løpet av en drøy uke begått en rekke feil:

- De pakket nederlandske og salmonellasmittede egg i pakninger merket "gårdsegg" uten å informere grossisten.
- De sendte ut de samme eggene i pakninger merket "garantert norsk".
- De unnlot å gjøre SNT oppmerksom på at ytterligere et parti foruten det først salmonellamistenkte også kunne inneholde bakterien.
- De kan ha fraktet smitten over til et griserøkteri i Orkdal ved å levere knuste egg som grisefôr.
- De dumpet 300 kilo egg på et jorde.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Bakgrunn for saken

Importpartiet det siktes til ankom Norgården AS i Orkdal den 4. november 2002 fra Nederland (G. Kweeters & ZN B.V) via Tyskland (Jürgen Fuchs GmbH & Co) og Danmark (Sanovo International A/S).

Forskriftsmessig melding om import ble sendt til Næringsmiddeltilsynet i Orkdalregionen på faks 31. oktober 2002. En kontroll i ettertid av det medfølgende sunnhetssertifikatet har vist at dette var mangelfullt. Sertifikatet dokumenterte ikke at eggene kom fra salmonellafrie verpehønsbesetninger i Nederland, et tilleggskrav som Norge har på innførte konsumegg fra Nederland og andre land innenfor EØS-området med unntak for Sverige og Finland.

Det er importør som er ansvarlig for at næringsmidler som importeres er i samsvar med norsk næringsmiddellovgivning før de distribueres videre. For å sikre dette skal virksomheten ha et etablert system for egenkontroll. Viktige elementer av egenkontrollen er 1) dokumentkontroll for å sjekke at pålagte handelsdokumenter og attester er med, 2) identitetskontroll for å fastslå om varepartiet er det som det utgir seg for å være, og 3) en kontroll av hvorvidt varene er riktig merket og har kvalitet som forutsatt.

Det første mistenkelige funnet om mulig salmonellasmitte av varepartiet ble oppdaget 14. november 2002. Utslaget var svakt og lot seg senere ikke bekrefte ved en konfirmerende test. Samtidig ble det tatt ut nye prøver. Én av disse slo tydelig positivt ut. Straks dette ble kjent iverksatte Næringsmiddeltilsynet i Larvik og Lardal omsetningsforbud.

Norgården AS har hele tiden blitt holdt løpende orientert om saken. Virksomheten reagerte umiddelbart med å informere sine kunder med anmodning om å trekke tilbake konsumeggene fra butikkene. Det resulterte i at mesteparten av de aktuelle eggene kom ut av omsetning så snart mistanken var reist. Som nevnt kunne det første mistenkelige funnet ikke bekreftes. Etter at nye prøver påviste salmonella, ble et omsetningsforbud umiddelbart iverksatt den 19. november 2002.

Etter at det første midlertidige omsetningsforbudet kom, ble det snart klart at egg fra det mistenkte varepartiet også kunne være pakket i andre pakninger enn det som opprinnelig ble oppgitt. Forbrukere kunne melde tilbake til Næringsmiddeltilsynet om NL552 egg i forbrukerpakninger med annet firmanavn og holdbarhetsmerking enn først antatt. Dette skyldtes en kombinasjon av sviktende og feil rutiner i forbindelse med pakkingen til ulike kunder. Omsetningsforbudet ble derfor omgjort til å gjelde generelt for egg i forbrukerpakninger eller løs vekt merket NL552.

Næringsmiddeltilsynet fikk uken etterpå så sterk mistanke til enda et vareparti nederlandske konsumegg fra Norgården AS at omsetningsforbudet ble utvidet til også å omfatte konsumegg fra dette partiet (NL512). Denne mistanken ble bekreftet tirsdag 3. desember 2002.

Tiltak

1. Omsetningsforbud 19. november 2002 med senere endringer, siste gang 25. november, med sammenfallende pressemeldinger for å informere enkeltforbrukere og storhusholdninger.

2. Næringsmiddeltilsynet i Orkdalregionen fattet onsdag 27. november 2002 vedtak om destruksjon av samtlige egg merket NL552 fra Norgården AS på bakgrunn av sterk mistanke om Salmonella Enteritidis i eggene. På grunn av de spesielle forholdene ved Salmonella Enteritidis har SNT ikke tillatt alternativ anvendelse av eggene, verken til produksjon eller retur til avsenderlandet. Destruksjonsvedtaket vil bli utvidet til også å omfatte egg merket NL512.

3. I forbindelse med importkontroll av konsumegg fra EØS-området, har SNT presisert overfor de kommunale næringsmiddeltilsyn (KNT) at det på første mottakssted skal sjekkes om eggene er ledsaget av den attestasjon som er fastsatt i EU-regelverk, den såkalte tilleggsgarantien. Tilleggsgarantien er et sertifikat utstedt av offentlig veterinær i produsentlandet. Dersom slik attestasjon mangler, kan KNT gi første mottaker en frist til å rette opp mangelen. Når tilfredsstillende tilleggsgaranti ikke foreligger eller lar seg framskaffe, skal KNT forby import eller frambud, jf. importkontrollforskriften. Dette er en innskjerping av tidligere praksis.

4. For å få mer nøyaktig og pålitelig oversikt angående import av konsumegg fra EØS-området til Norge, har SNT bedt alle KNT sende varslene og tilleggsgarantiene de mottar om import av slike konsumegg, til SNT. Oversikten vil bli benyttet bl.a. i forbindelse med eventuelle justeringer av eksisterende tiltak eller ved innføring av nye tiltak ved import av egg fra EØS-området. Videre skal KNT, som har importører av egg i sine tilsynsområder, orientere importørene om krav som stilles ved import.

5. SNT vil også vurdere behovet for å instruere KNT om økt oppmerksomhet omkring merkingen, både opprinnelsesmerking og holdbarhetsmerking, ved sine kontroller av eggpakkerier neste år. Egg er en vare som forbrukerne tradisjonelt oppfatter som norsk. På en slik vare vil man ikke kunne bruke varebetegnelser, produsentnavn eller lignende som signaliserer nærhet mellom produsent og bruker, f.eks. gårdsegg og lignende dersom eggene er importert, med mindre eggenes opprinnelse klart går fram av merkingen, jf. merkeforskriften § 21 annet ledd som sier at "opprinnelses- eller opphavssted skal angis i de tilfeller utelatelse av en slik opplysning kan villede forbrukeren med hensyn til næringsmidlets virkelige opprinnelse eller opphavssted". Det som nå har skjedd er et brudd på gjeldende regelverk og må som sådant følges opp av tilsynsmyndigheten.

6. SNT vil vurdere om anmeldelse av importør vil være berettiget i denne saken. En slik vurdering vil bl.a. inneholde en helhetsvurdering av hvordan eggene kom inn på det norske markedet, merking og holdbarhet av eggene, avfallshåndtering og informasjon til myndigheter.

7. Det vises for øvrig til Statens dyrehelsetilsyns håndtering av spredning av potensielt salmonellainfiserte egg på tilhørende landarealer.