Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:141 (2002-2003)
Innlevert: 28.11.2002
Sendt: 29.11.2002
Besvart: 06.12.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Ny Tid 15. november i år belyser hvordan oljefondet er investert i bedrifter som bryter OECDs retningslinjer for etisk oppførsel gjennom deltakelse i plyndringen av Kongos naturressurser. Dette er også i strid med Norges holdning i FNs sikkerhetsråd, som uttrykt på møtet i rådet 5. november i år.
Kan finansministeren bekrefte at hensynet til OECDs retningslinjer vil være inkludert i instruksjonene til konsulenten, som skal gjennomføre undersøkelsen av oljefondets investeringer fra nyttår?

Begrunnelse

Ny Tid 15. november i år belyser hvordan oljefondet er investert i bedrifter som bryter OECDs retningslinjer for etisk oppførsel gjennom deltakelse i plyndringen av Kongos naturressurser. Dette står i et spesielt grelt lys når det ses i perspektiv av det norske innlegget i FNs sikkerhetsråd tirsdag 5. november 2002. På møtet som diskuterte rapporten om plyndringen av Kongo (The Final Report of the Panel of Experts on Illegal Exploitation of Natural Resources and other Forms of Wealth of The Democratic Republic of Kongo) sa ambassadør Wegger Strømmen blant annet:

"as an absolute minimum, various institutional reforms, a call upon governments to ensure that companies and individuals under their jurisdiction observe agreed OECD standards, and a further monitoring process related to exploitation activities must be urgently agreed upon and put in place."

SV er på det rene med at Regjeringen har fulgt Stortingets vedtak om å oppnevne et utvalg som skal fremme forslag om etiske retningslinjer for oljefondet, og at forslaget vil bli sendt ut på høring i juni 2003. SV er også på det rene med at Finansdepartementet er i ferd med å inngå avtale med en ekstern konsulent som skal filtrere porteføljen for selskaper som er rammet av brudd på Norges folkerettslige forpliktelser, og at denne undersøkelsen vil bli gjennomført fra årsskiftet.
Bakgrunnen for spørsmålet er derfor at Norge investerer sine penger i internasjonale bedrifter som driver sin virksomhet på en måte vi samtidig kritiserer i FNs sikkerhetsråd. Dette kan være problematisk i forhold til folkeretten, men er i det minste inkonsekvent og kritikkverdig.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Uttrekksmekanismen for Petroleumsfondet har en juridisk forankring og skal sikre at Petroleumsfondets investeringer ikke er i strid med folkeretten. Forholdet til folkeretten er omtalt i RNB 2002 og Nasjonalbudsjettet 2003. OECDs retningslinjer er ikke folkerettslig bindende. Det er innenfor uttrekksmekanismen ikke grunnlag for å utelukke selskaper som har virksomhet i strid med OECDs retningslinjer fra fondets investeringsmuligheter.

Regjeringen har nylig, på grunnlag av Stortingets anmodning, opprettet et offentlig utvalg som skal foreslå etiske retningslinjer for Statens petroleumsfond. Dette utvalget skal avgi sin rapport før sommeren 2003. Rapporten vil så bli sendt ut på høring. På grunnlag av bl.a. utvalgets rapport og høringsuttalelsene, vil Regjeringen legge fram sak om etiske retningslinjer for Petroleumsfondet for Stortinget våren 2004.