Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:143 (2002-2003)
Innlevert: 28.11.2002
Sendt: 29.11.2002
Besvart: 06.12.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): I avtalen mellom Vegdirektoratet og NINA-NIKU vedrørende "Kriterier for midlertidig stenging og gjenåpning av Rv 7 over Hardangervidda" (prosjekt nr. 40252) framgår det av punkt 12: "På grunn av den politiske oppmerksomheten som er rettet mot innholdet i oppdraget, unntas prosjektet i sin helhet offentlighet inntil sluttrapport er ferdigstilt og godkjent av oppdragsgiver. Kun Vegvesenet kan frigjøre innholdet i arbeidet."
Mener statsråden dette er en god måte å få fram informasjon om miljøkonsekvenser?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Det framgår av St.prp. nr. 1 (2002-2003) at Direktoratet for naturforvaltning og Vegdirektoratet har fått i oppdrag å finne fram til kriterier for midlertidig stenging av Rv 7 over Hardangervidda, dersom det skulle oppstå en konkret situasjon hvor vegens barriereeffekt blir alvorlig for villreinen.

Vegdirektoratet har inngått kontrakt med NINA-NIKU om bistand til å utarbeide "Kriterier for midlertidig stenging og gjenåpning av Rv 7 over Hardangervidda". Dette arbeidet danner grunnlaget for samarbeidet mellom Vegdirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning om å komme fram til et omforent opplegg for midlertidig stenging av Rv 7.

NINA-NIKU la fram et utkast til rapport sommeren 2002. Utkastet inneholder ingen konklusjon, og har en foreløpig karakter. Det er planlagt et møte før årsskiftet mellom Direktoratet for naturforvaltning, NINA-NIKU og Vegdirektoratet for å diskutere sluttføring av rapporten. NINA-NIKU vil deretter ferdigstille endelig rapport som er offentlig så snart den foreligger.

Utkastet til rapporten har så langt vært unntatt offentlighet. I prinsippet mener jeg at Vegdirektoratet som oppdragsgiver selv må ha mulighet til å foreta vurderinger knyttet til offentliggjøring. Samferdselsdepartementet har etter samråd med Vegdirektoratet kommet fram til at utkastet nå kan offentliggjøres.