Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:145 (2002-2003)
Innlevert: 29.11.2002
Sendt: 29.11.2002
Besvart: 06.12.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): TVNorge har fått konsesjon på lokal-TV i Oslo, til tross for at selskapet har full dekning på kabelnettet i hovedstaden og er dominerende i nesten alle andre fylkers lokal-TV. Konsesjonsvedtaket er anket. Det er en tendens til at lokal-TV har stadig mindre lokal tilknytning.
Vil statsråden sørge for at Statens medieforvaltning i større grad sikrer mangfold i eteren og bedre lokal tilknytning for lokal-TV?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Jeg vil først bemerke at det ikke uten videre er noen klar tendens til at lokalfjernsyn har stadig mindre lokal tilknytning. For eksempel ble det i 2001 samlet sendt 12 000 timer lokalproduserte program og nyheter i lokalfjernsyn mot 9 300 timer året før. Dersom det siktes til ordningen med adgang til videresending av satellittfjernsyn ble denne opprinnelig gitt for å skape et lønnsomt driftsgrunnlag for lokalfjernsyn (jf. Innst. S. nr. 95 (1995-1996). Avtalene en rekke konsesjonærer har med TVNorge i dag er en viktig forutsetning for mange av selskapenes fortsatte drift og produksjon av programmer med lokal tilknytning.

Statens medieforvaltning tildelte i oktober 2002 konsesjon for drift av allment bakkesendt lokalfjernsyn i Oslo til TVNorge i konkurranse med fire andre søkere. Statens medieforvaltning opplyser at TVNorge i Oslo, i likhet med de fleste øvrige lokalfjernsynsselskap i Norge, vil ha om lag 1,5 time sendinger daglig. Det er lagt til grunn at disse sendingene i det vesentlige inneholder lokalt stoff.

Vedtaket om å tildele TVNorge konsesjon for drift av allment bakkesendt fjernsyn i Oslo er, slik det også er redegjort for i spørsmålet, påklaget. Kultur- og kirkedepartementet er etter forvaltningsloven klageinstans for enkeltvedtak truffet av Statens medieforvaltning. Dersom Statens medieforvaltning ikke opphever eller endrer det opprinnelige vedtaket, vil departementet måtte behandle klagen. Av hensyn til en eventuell klagebehandling vil jeg derfor måtte begrense meg til å omtale de formelle rammer som Statens medieforvaltning er underlagt når det gjelder tildeling av konsesjoner for lokalfjernsyn.

I forskrift om kringkasting er det gitt særlige regler for saksbehandling ved tildeling av konsesjon for drift av lokalfjernsyn. Disse bestemmelsene skal bidra til mangfold i eteren og sikre at konsesjonærenes programtilbud har en reell lokal tilknytning.

Etter forskriften § 7-5 skal det ved behandling av søknader om konsesjon til drift av lokalkringkasting særlig legges vekt på søkerens faglige og økonomiske forutsetninger for forsvarlig drift av konsesjonen og for å kunne gjennomføre prosjektet i samsvar med søknaden. Ved behandling av søknader om konsesjon til drift av bakkesendt allment lokalfjernsyn, skal det i tillegg særlig legges vekt på om søkeren tar sikte på å etablere et lokalt allmennfjernsynstilbud og å samarbeide med lokale organisasjoner mv. om programutvikling. Forskriften § 7-6 slår fast at lokalfjernsyn på hverdager skal sende lokalt produserte programmer med lokalt innhold. I tillegg heter det at det er en målsetting at sendingene alle dager skal inneholde slike programmer.

Statens medieforvaltning har opplyst at de i behandlingen av søknadene har vurdert søkernes redegjørelse for økonomi, faglige forutsetninger, programplaner og distribusjon og en samlet vurdering av deres lokalfjernsynsprosjekter.