Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:147 (2002-2003)
Innlevert: 29.11.2002
Sendt: 02.12.2002
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 06.12.2002 av miljøvernminister Børge Brende

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Vi har nettopp vært vitne til et havari med alvorlige følger for miljøet. Dessverre ser det ut til at sannsynligheten for at tilsvarende skal kunne skje i nordområdene øker betraktelig i og med oljetransporten fra Russland.
Hvordan ser statsråden på mulighetene for å takle tilsvarende tankbåthavari langs kysten i nordområdene, som det utenfor Spania, og hvilke tiltak er det planlagt og hvilke er det realistisk å kunne påregne ved et slikt havari?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Miljøverndepartementet har på vegne av Regjeringen fremmet St.meld. nr. 12 (2001-2002) Rent og rikt hav som bl.a. omhandler tiltak for å øke sikkerheten og beredskapen langs kysten, med særlig vekt på forebygging av sjøulykker. Regjeringens arbeid for å få utvidet territorialfarvannet til 12 nautiske mil er ett av tiltakene i denne sammenheng.

Som en oppfølging av mitt besøk i Russland i høst vil Miljøverndepartementet og Fiskeridepartementet på nyåret møte russiske myndigheter for å drøfte gjennomføring av tiltak for en ytterligere styrking av samarbeidet om oljevernberedskapen. Et viktig område vil i den forbindelse være en styrking av ordningene for varsling av oljetransporter. En avtale om varsling av slep av vrak fra Murmansk langs norskekysten er inngått med havnemyndighetene i Murmansk. Nylig har også fylkesmannen i Finnmark inngått avtale med Murmansk Shipping Company om å bli varslet om oljetransporter som de vil gjennomføre langs norskekysten. Disse varslene videreformidles til bl.a. Statens forurensningstilsyn (SFT), Kystverket og Kystvakten.

Innfasingen av det nye kystvaktfartøyet KV "Svalbard" innebærer en styrking av evnen til å løse ulike oppgaver til sjøs, inkludert oljevernberedskap og taubåtkapasitet. En utbygging av Snøhvitfeltet vil også innebære økt taubåtkapasitet i dette området. Det er for øvrig også på russisk side stasjonert en taubåtflåte i Murmansk.

Hovedutfordringene for norsk oljevernberedskap framover vil være oljetransporter fra Russland og økt petroleumsaktivitet i nordområdene. For å styrke grunnlaget for utforming av beredskapen i nordområdene har SFT gjennomført en egen beredskapsanalyse for nordområdene (Barentshavet sør), som ble ferdigstilt våren 2002. Dette arbeidet er bl.a. basert på prognoser for utvikling av skipstrafikken langs norskekysten og vurdering av risikoen for ulykker knyttet til denne trafikken. Beredskapsanalysen omfatter også dimensjonering av behovet for utplassering av beredskapsutstyr langs kysten samt vurdering av lokalisering. Beredskapsanalysen vil være gjenstand for oppdatering etter hvert som forutsetningene eventuelt endres. Norge er tilsluttet internasjonale avtaler om varsling og bekjempning av akutt oljeforurensning, bl.a. med de nordiske landene, Nordsjølandene og Russland. Ved en forurensningsulykke i Norge tilsvarende forliset av "Prestige" utenfor Spania vil derfor landene som er parter i disse avtalene ha plikt til å bistå Norge med utstyr og bekjempning av oljesøl.

Budsjettet for beredskap mot akutt forurensning ble styrket med 15 mill. kr fra 2001 til 2002. I 2002 er øvingsvirksomheten økt, med spesielt økt fokus i Nord-Norge. Ytterligere nytt statlig oljevernutstyr er under utplassering på kommunale depoter i Honningsvåg, Sortland, Skjervøy og Båtsfjord. Dette kommer i tillegg til de statlige depotene i Lødingen, Tromsø, Hammerfest, Vadsø og på Svalbard.

Miljøverndepartementet/Statens forurensningstilsyns ansvar for den statlige beredskapen mot akutt forurensning er planlagt overført til Fiskeridepartementet/Kystverket fra 1. januar 2003. Den organisatoriske samlingen av ansvaret for forebyggende tiltak i farledene og aksjon/opprydding etter forurensningsuhell vil bl.a. medføre en styrket og mer robust beredskap, samt redusere koordineringsbehovet under oljevernaksjoner.