Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:148 (2002-2003)
Innlevert: 02.12.2002
Sendt: 03.12.2002
Besvart: 10.12.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Etter mange år er det ikke innført ICAO-standard støyforebyggende prosedyrer på Gardermoen for å skjerme befolkningen mot støy. Det ble fra dag én innført traseer for inn- og utflyging, men disse bestemmer bare hvem man støyer for og bidrar ikke til støyreduksjon.
Hvem er ansvarlig for dette?

Begrunnelse

Det er i dag to "Noise abatement procedures" i bruk, A eller B på alle internasjonale flyplasser. For å minske støyen under innflyging trengs en såkalt "seqensing computer". Denne lå inne i budsjettet da kontrollsentralen på Røyken ble bygd, med 5 mill. kr, men pengene ble ikke brukt til dette. Den kunne ha spart flere flygelederstillinger. Støymålingene på Gardermoen stemmer ikke da disse prosedyrene er en forutsetning for støykartet.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Prosedyrer under gjeldende regelverk

I forbindelse med etableringen av landets nye hovedflyplass vedtok Samferdselsdepartementet 16. desember 1997 forskrift om inn- og utflygingstraseer for Oslo Lufthavn Gardermoen (traséforskriften). Formålet er "å regulere flyvirksomheten ved lufthavnen slik at støyulemper minimaliseres samtidig som flyoperative hensyn ivaretas". Forut for vedtaket ble et stort antall alternative traseer vurdert, bl.a. med sikte på å skjerme befolkningen mot støy.

I gjeldende regelverk er det definert prosedyrer for inn- og utflyging i horisontalplanet. Disse inneholder klart støyforebyggende elementer, bl.a. ved at de, særlig under utflyging, søker å unngå overflyging over tettbygde områder i størst mulig grad. Under innflyging tilsier internasjonale krav, begrunnet i flysikkerhet, at innflygingen skal være rettlinjet de siste 10-15 km før landing. Dette vil i mange tilfeller medføre overflyging av tettbygde områder på Romerike.

I vertikalplanet er det i prosedyrene gitt begrensninger med hensyn til høyde i ulike faser av innflygingen. For utflyging er det ikke gitt standard prosedyrer i vertikalplanet. Operatørene benytter imidlertid støyforebyggende utflygingsprosedyrer som med få unntak følger ICAO-standard.

Evaluering av regelverket

I forbindelse med at gjeldende regelverk ble vedtatt, besluttet Samferdselsdepartementet at det skulle foretas en grundig evaluering av konsekvensene av forskriften om inn- og utflygingstraseer for Oslo Lufthavn Gardermoen.

Denne evalueringen gjennomføres for tiden i regi av Luftfartstilsynet, som er statens myndighetsorgan for luftfart. Det vurderes bl.a. en ny forskrift som mest sannsynlig vil kunne tre i kraft innen 1. januar 2004.

Nye standard utflygingsprosedyrer er blant de momentene som vurderes, og herunder ICAO-standard A og B prosedyrer i vertikalplanet. For å kartlegge forbedringsmulighetene har det høsten 2002 blitt gjennomført simuleringer og testflyginger av ulike alternativer.

Det vurderes også å endre innflygingsprosedyrene, både i vertikal- og horisontalplanet. For å redusere støyulempene og lette trafikkavviklingen vurderes det i denne sammenheng om et såkalt automatisk sekvenseringssystem bør kreves innført.

Støyberegninger

Oslo Lufthavn AS er ansvarlig for å gjennomføre flystøyberegninger for hovedflyplassen. Flystøysonene beregnes etter modeller som er godkjent av miljøvernmyndighetene. I planleggingsperioden ble støyberegningene gjennomført ut fra tilgjengelig kunnskap om inn- og utflygingsprosedyrer, flytyper i bruk og prognoser for flytrafikken. Etter at lufthavnen kom i drift, har flystøysonene blitt beregnet med grunnlag i faktisk trafikk.

Dette betyr bl.a. at trafikktall hentes fra tilgjengelig statistikk, og at beregningene henter radardata fra de faktiske traseene flyene har tilbakelagt. I tillegg har Oslo Lufthavn AS et støy- og traséovervåkingsanlegg som kontinuerlig registrerer all trafikk og alle flystøyhendelser. Både støymålinger og støyberegninger bygger m.a.o. på virkelige forutsetninger.