Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:149 (2002-2003)
Innlevert: 02.12.2002
Sendt: 03.12.2002
Besvart: 09.12.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): På hvilken måte følger statsråden opp behovet for strakstiltak i de 4 boligområdene i Sør-Trøndelag som Olje- og energidepartementet har identifisert som spesielt farlige med tanke på leirras?

Begrunnelse

I den såkalte risikoklassifiseringen i Program for økt sikkerhet mot leirskred er det avdekket behov for strakstiltak i flere boligområder. Olje- og energidepartementet framla for energi- og miljøkomiteen 28. november en liste som viser at 4 av 14 av områdene hvor der er identifisert behov for strakstiltak ligger i Sør-Trøndelag:

- Buvika, Skaun
- Børsa, Skaun
- Sentrumsområdet ved Nidelva, Trondheim
- Kvetabekken, Trondheim

Geologien i Trøndelag er av en slik beskaffenhet at leirras er et overhengende problem i mange områder. Rissaraset har en spesiell rolle i folks bevissthet i Trøndelag, og det er derfor i allmennhetens interesse å få rede på om departementet gjør det som er nødvendig for å redusere risikoen for slike omfattende naturkatastrofer i framtiden.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Risikoklassifiseringen som gjennomføres i Program for økt sikkerhet mot leirskred er et verktøy for å bidra til at det tas bedre hensyn til skredfare i arealplanlegging og utbygging, og til å prioritere mellom de ulike sikringstiltak. De to områdene i Skaun kommune er prioritert med tanke på bistand fra NVE som følge av risikoklassifiseringen. Det samme gjelder Nidelva og Kvetabekken i Trondheim kommune.

Tiltak nr. 1 og 2 - Buvika og Børsa i Skaun

Risikokartleggingen og de geotekniske rapportene viser at sentrumsområdene i Buvika og Børsa har dårlig stabilitet ned mot vassdragene Vigda (i Buvika) og Børselva (i Børsa). NGI anbefaler sikringstiltak i vassdragene som øker stabiliteten for bebyggelsen. I perioden 2003-2005 skal det bygges ny E39 gjennom disse områdene, og dette gir tilgang på overskuddsmasser av stein fra de mange tunnelene i vegtraseen. En samkjøring av disse to samfunnsnyttige tiltakene vil gi en stor besparelse både for sikringstiltakene og for vegprosjektet, som får kort transport av overskuddsmassene. NVE regner med at planene for sikringstiltakene er ferdig behandlet frem mot sommeren 2003. Det er budsjettert med midler til å gå i gang med tiltaket i 2003.

Tiltak nr. 3 - sikring av Nidelva ved Bastionen i Trondheim sentrum

Ut fra presise målinger de siste årene har NVE ved risikokartleggingen avdekket at et dypt hull i elvebunnen er under utvikling. Et stadig dypere hull øker rasfaren inn mot sentrumssiden av byen. Geoteknisk ansvarlig i Trondheim kommune har uttrykt bekymring for utviklingen, og ønsker en rask oppstart av tiltak i elva. Prosjekteringen av tiltak ivaretas av NVE og Statkraft-Grøner AS i samarbeid med Trondheim kommune. Det er ventet at en vedtatt plan kan være ferdig i løpet av februar/mars 2003.

Tiltak nr. 4 - Kvetabekken ved Tiller i Trondheim

Grunnboringer viser svært mektige lag med kvikkleire i Tillermarka. Bekkesystemet som fører vannet fra Tiller og ned i Nidelva eroderer seg stadig lengre ned i de rasfarlige kvikkleireavsetningene. Det er tydelige spor etter mange større og mindre ras i området. Også dette området er høyt prioritert for tiltak av geoteknisk ansvarlig i Trondheim kommune, og kommunen har allerede foretatt et hastetiltak av betydelig omfang i øvre deler av bekkesystemet. NVE vil i løpet av høsten 2003 utarbeide plan for ytterligere sikringstiltak.

Prioritering og gjennomføring av tiltak

NVE har i 2001 og 2002 gjennomført en rekke tiltak, og flere tiltak er under planlegging, i tillegg til de nevnte områdene i Sør-Trøndelag. Jeg har sørget for fullmakt til å overskride budsjettet med 4 mill. kr i forbindelse med sikringstiltak i Meråker. Prosjektet har fått en meget rask oppstart denne høsten og vil bli fulgt opp fram til ferdigstillelse i 2004.

I 2003 er det planlagt å bruke ca. 19 mill. kr til kvikkleireprogrammet, som også omfatter midler til risikoklassifisering og grunnundersøkelser. Fagmyndigheten NVE sørger for en prioritering av tiltakene innenfor den budsjettrammen som fastsettes hvert år.