Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Dokument nr. 15:151 (2002-2003)
Innlevert: 02.12.2002
Sendt: 03.12.2002
Besvart: 10.12.2002 av landbruksminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Importkvoten til Norge på dessertost er i dag på 2 560 tonn pr. år. Coop med 25 pst. andel av dagligvaremarkedet i Norge har kun en kvote på 100 tonn, mens Lorentzen, Jo Johanson og TINE har kvoter på 500 tonn hver. I tillegg har det fremkommet at TINE får importere ost fra EU til gunstige tollsatser.
Vil landbruksministeren se på systemet for import av ost til Norge, slik at det blir en større likestilling av de aktører i Norge som ønsker å importere ost fra utlandet?

Begrunnelse

De regler som gjelder for import av ost til Norge er i stor grad historisk betinget og bygger på helt andre markedsforhold i Norge enn de markedsforhold som i dag gjelder innenfor både meieri- og dagligvaresektoren. Kvotetildelingene har ikke blitt endret i tråd med utviklingen i markedet. Det bør derfor være naturlig at dette nå justeres, slik at de fire store aktørene i dagligvaremarkedet, NorgesGruppen, Hakon Gruppen, Reitan Handel og Coop hver må få en tildeling på størrelse med omsetningen.
I tillegg har TINE gunstigere ordninger for import av ost enn den største konkurrenten Synnøve Finden. Ifølge opplysninger i mediene reforhandles nå artikkel 19 med EU-landene. Det fremkommer at ostekvoten vil kunne bli økt med 50 pst. Med disse opplysninger bør det ligge til rette for en ny fordeling av importkvotene for ost.

Lars Sponheim (V)

Svar

Lars Sponheim: Norge har i dag en importkvote på 2 560 tonn ost fra EU med redusert toll. Tilsvarende har Norge en eksportkvote til EU på 2 716 tonn.

Det pågår nå forhandlinger med EU om utvidet handel med landbruksvarer etter artikkel 19 i EØS-avtalen. I forhandlingene inngår både størrelsen på de gjensidige ostekvotene og kriterier for fordeling på ostetyper.

Det er derfor for tidlig å kommentere hvordan de framtidige kriteriene for importkvoten vil bli før artikkel 19-avtalen kommer på plass. Jeg vil derfor måtte komme tilbake til dette spørsmålet så snart forhandlingene er avsluttet.