Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:150 (2002-2003)
Innlevert: 02.12.2002
Sendt: 03.12.2002
Besvart: 06.12.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Justisdepartementet har i vedtak av 7. juni 1989 uttalt at det ikke bør stilles formelle krav om formell overskjøting ved fusjon av aksjeselskaper etter aksjeselskapsloven § 14-7. Det legges til grunn at det må være tilstrekkelig at fusjonen registreres i grunnboken ved notering av fusjonsbekreftelsen. Tilsvarende presisering er ikke gjort for samvirkeforetak.
Vil justisministeren endre regelverket slik at samvirkeforetak i denne sammenheng blir likestilt med aksjeselskaper?

Begrunnelse

Det er ikke reelle grunner til å forskjellsbehandle samvirkelag og aksjeselskap i relasjon til dokumentavgift ved fusjoner. Tinglysingsmyndighetene har også i praksis stort sett likebehandlet samvirkelag og aksjeselskaper på dette området. I en del tilfeller har det imidlertid skapt vanskeligheter at ikke aktuelle myndigheter sentralt har gått ut med en avklaring som understreker at det skal skje en likebehandling av ulike selskapsformer på dette området. Tilsvarende er det behov for klargjøring slik at også fusjon mellom aksjeselskap, f.eks. et heleiet datterselskap, og samvirkelag kan skje uten at dette utløser dokumentavgift. I denne sammenheng vises det til et utvalg fra 1998, side 1201, hvor det presiseres at slike fusjoner skal kunne gjennomføres uten skattlegging.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Dokumentavgift og tinglysingsgebyr skal oppkreves ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom. Ved fusjon av aksjeselskaper i henhold til aksjelovens regler foreligger det ingen hjemmelsoverføring. Dette henger sammen med at man for aksjeselskaper har lovfastsatte fusjonsregler som bygger på et kontinuitetssynspunkt, det overdragende selskapet anses å fortsette i det overtakende selskapet.

Etter gjeldende ulovfestet samvirkerett er det betydelig usikkerhet knyttet til om samvirkeforetak kan fusjonere med kontinuitetsvirkninger, se drøftelsen i NOU 2002:6 Lov om samvirkeforetak, side 207 og 208. Dermed må det også sies å være tvil knyttet til om det gjelder et krav om formell overskjøting ved slike fusjoner.

Samvirkelovutvalgets utredning er nå til behandling i Justisdepartementet. Spørsmålet om formell overskjøting bør sees i sammenheng med dette lovarbeidet. Dersom det vedtas en samvirkelov med egne fusjonsregler, slik Samvirkelovutvalget har foreslått, vil konsekvensen måtte være at det ikke kreves formell overskjøting i forbindelse med fusjoner i samvirkeforhold. Gjennom vedtakelsen av en samvirkelov vil man således få avklart spørsmålet, med de konsekvensene det har for dokumentavgift og tinglysingsgebyr.