Skriftlig spørsmål fra Inga Marte Thorkildsen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:152 (2002-2003)
Innlevert: 02.12.2002
Sendt: 03.12.2002
Besvart: 06.12.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Spørsmål

Inga Marte Thorkildsen (SV): Hva vil justisministeren gjøre for å legge forholdene bedre til rette for barns samvær med mor; vil man eventuelt vurdere å innføre en ordning etter mønster av svenske Hinseberg kvinnefengsel?

Begrunnelse

Den nye straffegjennomføringsloven åpner for at hensynet til barnets beste skal vektlegges. Slik forholdene er i dag, har mødrene på Bredtveit svært dårlige muligheter til å opprettholde kontakten med barna sine under soning. Mange barn gruer seg, fordi fengselet virker skremmende. Forholdene i dag er ikke gode for mor og barn. De innsatte har i utgangspunktet ikke krav på mer enn én times besøk pr. uke, og besøksrommene er svært lite egnet for barn. Det er vanskelig å opprettholde samvær med barna sine med så kort besøkstid. Besøksleiligheter finnes ikke. Spesielt tungvint er det for de av barna som må reise fra andre steder av landet, bo på hotell med andre voksne, for så å få én time eller to sammen med mor.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Ved å begå kriminalitet som medfører fengselsstraff vil en nødvendig følge av straffegjennomføring i fengsel innebære at familielivet blir sterkt berørt. Muligheten for daglig samvær og kontakt mellom den innsatte og vedkommendes familie begrenses i den tid straffegjennomføringen varer. Samtidig er det svært viktig både for den innsatte selv og de pårørende at kontakten opprettholdes på en best mulig måte. Dette innebærer store utfordringer for kriminalomsorgen, bl.a. fordi hensynet til sikkerheten setter begrensninger for slik kontakt. Det er dessuten en forutsetning at samvær mellom innsatte og hennes barn er til barnets beste, jf. forskrift til lov om gjennomføring av straff § 1-3.

Lov om gjennomføring av straff bestemmer i § 3, 2. ledd at kriminalomsorgen i særlig grad skal vektlegge barns rett til samvær med sine foreldre under straffegjennomføringen. Dette innebærer at kriminalomsorgen, innenfor sikkerhetsmessig forsvarlige rammer, skal ta hensyn til barns samværsrett i forbindelse med ulike fengselsfaglige avgjørelser, f.eks. innsettelse eller overføring mellom gjennomføringsformer, permisjon, besøk, bruk av telefon mv. Bestemmelsen bygger på barneloven og FNs barnekonvensjons bestemmelser om barns rett til samvær med begge foreldrene selv om de lever atskilt fra barnet.

Fengslene pålegges i straffegjennomføringsloven § 31 7. ledd å legge forholdene til rette for at besøk av barn kan gjennomføres på en skånsom måte.

Det er utarbeidet utfyllende retningslinjer hvor det i pkt. 3.34 bl.a. heter at barnebesøk skal gjennomføres i barnevennlige besøksrom eller andre velegnede lokaler. Det skal være tilbud om leker/spill tilpasset ulike alderstrinn, og tilsatte som anses særlig egnet og omgjengelige i forhold til kontakt med barn bør så vidt mulig velges til tjeneste ved slike besøk. Eventuelle kontrolltiltak forutsettes gjennomført så smidig og diskret som mulig og barnets pårørende skal på forhånd varsles om hvilke kontrolltiltak som vil bli iverksatt under besøket.

Departementet har nylig innhentet informasjon fra kriminalomsorgsregionene som viser gjennomgående bedrede forhold ved fengslenes besøksavdelinger. Bygningsmessige forhold, sikkerhetsnivå og ressursmessige begrensninger tilsier imidlertid at forholdene varierer. Ved Bredtveit fengsel og sikringsanstalt er besøksavdelingen nyoppusset og består av tre besøksrom, hvorav ett stort familierom. Det finnes leker, spill samt en videospiller, og avdelingen fremstår som barnevennlig i den grad dette er mulig. Fengselet legger stor vekt på å tilrettelegge for at kontakten mellom innsatte og deres barn opprettholdes best mulig under straffegjennomføringen.

Som utgangspunkt skal det enkelte besøk så langt det er praktisk mulig vare minst én time, jf. pkt. 3.34 i retningslinjer til straffegjennomføringsloven. Ved besøk av innsattes barn skal imidlertid muligheten for utvidelse av besøkslengden vurderes dersom det er til barnets beste. Tilsvarende skal adgang til hyppigere besøk vurderes dersom det er til barnets beste og det er praktisk mulig og ønskelig fra de pårørendes side.

Straffegjennomføringsloven § 11 bestemmer at domfelte så langt det er praktisk mulig og formålstjenlig skal settes inn i fengsel i nærheten av hjemstedet. Ifølge pkt. 3.3. i retningslinjene skal det særlig ses hen til om hensynet til barn tilsier en slik plassering. Som følge av dagens anstaltstruktur med få fengselsplasser for kvinner lokalisert til distriktene kan dette være vanskelig å gjennomføre, særlig for kvinner som gjennomfører lange straffer.

Straffegjennomføringsloven med forskrift og retningslinjer åpner imidlertid adgang for å ivareta barns behov for kontakt og samvær på mange forskjellige måter. Det kan innvilges fremstillinger, korttidspermisjoner og utvidet telefontid for å opprettholde kontakten med barn. Hensynet til barn vil også veie tungt ved vurderingen av om innsatte skal innvilges velferdspermisjon, utvidet permisjonskvote eller permisjon på et tidligere tidspunkt (fremskutt permisjonstid). Særlig er det grunn til å fremheve adgangen til å innvilge ordinær permisjon. Forskrift til lov om straffegjennomføring bestemmer i § 3-30 at innsatte kan innvilges et ordinært samlet permisjonsfravær med inntil 18 døgn i året. I særlige tilfelle kan det imidlertid innvilges inntil 30 døgn. Retningslinjene pkt. 3.36 gir anvisning på at slik økt kvote kan innvilges innsatte som har egne barn, forutsatt at tilleggskvoten utelukkende benyttes til samvær med barna og er til barnas beste.

Lov om gjennomføring av straff bygger på St.meld. nr. 27 Om kriminalomsorgen hvor Stortinget sluttet seg til departementets forslag om at det generelt ikke skal etableres særordninger for innsatte med barn, men at barns behov for foreldrekontakt skal vektlegges ved praktiseringen av det alminnelige regelverk. Det ble således heller ikke anbefalt å opprette egne soningsalternativ for foreldre med små barn i likhet med det som finnes i Sverige. Straffegjennomføringsloven § 12 åpner imidlertid adgang for straffegjennomføring i mødrehjem eller andre institusjoner med familieavdelinger dersom vilkårene for øvrig foreligger.

Departementet er svært opptatt av at de skader barn utsettes for som følge av at foreldrene soner fengselsstraff begrenses mest mulig. Man vil derfor følge praktiseringen av straffegjennomføringsloven med forskrift og retningslinjer nøye i tiden fremover.