Skriftlig spørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:154 (2002-2003)
Innlevert: 04.12.2002
Sendt: 04.12.2002
Besvart: 11.12.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Sambandet Moss-Horten, drevet av Bastø Fosen, ønsker å bygge en ny gassdrevet ferje. Leieavtalen for den tredje ferjen i sambandet går ut sommeren 2004. For å forsvare en så betydelig investering, ønsker selskapet at konsesjonsperioden utvides fra 31. desember 2005. Både for norske verft som sliter med færre oppdrag og ønsket om å ta i bruk gass i ferjetrafikken samt at kapasiteten i sambandet ikke skal reduseres fra sommeren 2004, vil dette være fornuftig.
Vil statsråden ta et slikt initiativ?

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Samferdselsdepartementet har mottatt søknad datert 22. november 2002 fra Bastø Fosen AS om konsesjonsfornyelse for strekningen Moss-Horten for en ny 10-årsperiode, ved utløp av gjeldende konsesjon 31. desember 2005.

Tidspunktet for søknaden begrunnes med økt trafikkvekst, og derav behov for en tredje ferje i sambandet. Ved utløp av nåværende leieavtale med Vegdirektoratet om M/F Sogn sommeren 2004, anser Bastø Fosen AS mulighetene for tilfredsstillende alternativ innleie for å være svært begrenset. Problemet kan løses gjennom nykontrahering av ferje med ferdigstillelse i 2004, men selskapet ønsker da at konsesjonsspørsmålet avklares allerede nå av hensyn til sikkerheten for investeringen. Etter selskapets søknad vil investering i ny ferje under denne forutsetning ikke medføre økning i takstene.

La meg innledningsvis presisere at tildelt ruteløyve pålegger løyvehaver det fulle og hele ansvar for at trafikken tas unna på tilfredsstillende måte. I den grad det oppstår behov for ekstra kapasitet, må selskapet gjennom nybygg eller innleie sikre at trafikken avvikles tilfredsstillende.

I et samband uten tilskudd som dette vil pålegg som medfører merkostnader som ikke kan dekkes i forhold til en forsvarlig samlet økonomi måtte medføre økning av takstene for brukerne. På bakgrunn av kapasitetssituasjonen i sambandet og dermed hensynet til brukerne, har departementet forståelse for selskapets ønske om en forsert behandling av konsesjonssøknaden. En realitetsbehandling av søknaden 3 år før utløp av nåværende konsesjonsperiode kan imidlertid medføre at andre interesserte operatører ikke får anledning til å søke om det samme løyvet. Departementet har derfor bedt Vegdirektoratet om at det foretas en adekvat kunngjøring av den fremskutte fornyelsesprosedyren og at eventuelt interesserte gis en rimelig frist til å sende inn søknad.

Departementet viser for øvrig til at Bastø Fosen AS ble tildelt løyve i sambandet på basis av søknad da daværende operatør Gokstad AS søkte om fornyelse av sitt løyve.

Samferdselsdepartementet har sendt søknaden om konsesjonsfornyelse over til Vegdirektoratet som vil forestå en høringsprosess blant de berørte fylkeskommuner i tråd med vanlig praksis.

Kopi av søknaden samt departementets oversendelsesbrev av 28. november 2002 til Vegdirektoratet vedlegges til orientering.

2 vedlegg til svar:

Vedlegg 1.

Fra:

Brev fra Samferdselsdepartement til Vegdirektoratet om Bastø Fosen: Søknad om konsesjonsfornyelse

Saksbehandler:

Jan Vidar Weltzien

Dato:

28. november 2002

Deres ref:

00/2203 342.2/06

Vedlegg 2.

Fra:

Bastø Fosen til Samferdselsdepartementet vedrørende søknad om konsesjonsfornyelse

Saksbehandler:

Olav Brein

Dato:

22. november 2002

Ref:

OB/sk, 67/02, jf. arkivkodenr. 342.2/06 ref. 00/2203