Skriftlig spørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:157 (2002-2003)
Innlevert: 05.12.2002
Sendt: 06.12.2002
Besvart: 10.12.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A): West Fish Aarsæther har inngått avtale om kjøp av en større aksjepost i Nordic Sea Holding AS. Nordic Sea Holding AS eier det konkursrammede Myre Fiskeindustri, som igjen eier Øksnesfisk AS med to trålkonsesjoner.
Vil statsråden overfor nye eiere i Nordic Sea Holding AS håndheve vilkårene tilknyttet de fiskerettighetene Øksnesfisk AS har, og slik sikre at de nevnte trålrettighetene fortsatt vil være knyttet til industriell virksomhet på Myre?

Begrunnelse

Gjennom mediene er det blitt kjent at West Fish Aarsæther har inngått avtale om kjøp av en større aksjepost i Nordic Sea Holding AS. Nordic Sea Holding AS eier som kjent det konkursrammede Myre Fiskeindustri, som igjen eier Øksnesfisk AS med to trålkonsesjoner. Disse trålkonsesjonene er gitt med vilkår om levering til "fiskeindustrianlegg i Øksnes". Kravet om levering til "fiskeindustrianlegg i Øksnes" er supplert ved følgende vilkår: "Ved en eventuell nedbygging av industrivirksomheten som Nordic Sea Holding AS kontrollerer i Berlevåg, Båtsfjord, Mehamn og Myre vil ervervstillatelsen og trålkonsesjonene for trålerne kunne bli trukket tilbake. Konsesjonene for å drive de aktuelle trålerne er knyttet til bestemt industrivirksomhet og vil ikke bli tillatt skilt fra denne virksomheten. Det vil heller ikke bli gitt tillatelse til at fartøyene overføres til søsterselskap e.l."
Det er ikke kjent hvilke planer West Fish Aarsæther som stor aksjonær i Nordic Sea Holding AS har med hensyn til industrivirksomhet på Myre. Selskapet beskriver transaksjonen som et ledd i den pågående omstillingsprosessen og at potensialet først og fremst ligger innen drift av trålerne. Det råder nå stor usikkerhet om hvorvidt anlegget på Myre vil komme i drift igjen. Det er en alvorlig situasjon for et sterkt fiskeriavhengig samfunn. Fiskerettighetene til Øksnesfisk AS er avgjørende for ny industriell virksomhet på Myre.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Innledningsvis vil jeg gjøre oppmerksom på en feil i spørsmålet til stortingsrepresentant Hill-Marta Solberg. Det er ikke det konkursrammede Myre Fiskeindustri AS som eier Øksnesfisk AS. Øksnesfisk AS er eiet av Nordic Sea Holding AS og ingen av disse selskapene er gått konkurs.

Fiskeridepartementet er kjent med at West Fish Aarsæther AS skal ha inngått en avtale om kjøp av en større aksjepost i Nordic Sea Holding AS. En slik eierendring i selskap som eier fiskefartøy, må i henhold til deltakerloven godkjennes av fiskerimyndighetene. Verken Fiskeridirektoratet eller Fiskeridepartementet har mottatt en slik søknad. Jeg kan derfor vanskelig kommentere dette forholdet mer konkret.

Det jeg kan si er at eierendringen skjer i Nordic Sea Holding AS, ikke i Øksnesfisk AS som er den direkte eier av trålerne. I så måte vil ikke eierendringen i Nordic Sea Holding AS få noen umiddelbar konsekvens for Øksnesfisk AS' trålere.

Som stortingsrepresentant Solberg skriver er det knyttet konkrete leveringsbetingelser til trålerne eiet av Øksnesfisk AS. I tillegg er det også knyttet andre vilkår som går ut på at konsesjonene for trålerne er knyttet til bestemt industrivirksomhet.

Som jeg har sagt tidligere ved flere anledninger vil jeg gjenta at leveringsforpliktelsene knyttet til Øksnesfisk AS' trålere, står ved lag. I det ligger at all fangst fra begge fartøyene skal leveres til anlegg i Øksnes kommune.