Skriftlig spørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:160 (2002-2003)
Innlevert: 06.12.2002
Sendt: 06.12.2002
Besvart: 13.12.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Kollegiet ved Universitetet i Oslo vedtok 3. desember i år at det skal innkreves kopipenger fra høsten 2003. Departementet skrev i brev 29. januar 1998 at kopipenger bare kan kreves fra studentene i den grad det dreier seg om betaling for reelle ytelser. Nå ser det ut til at det kan bli krevd inn en obligatorisk flat avgift som alle studenter må betale, på toppen av semesteravgiften.
Har institusjonene fullmakt fra statsråden til å kreve inn en slik avgift?

Begrunnelse

Universitetsdirektøren ved Universitetet i Oslo har gitt uttrykk for at det kan komme til å bli innkrevd en flat avgift på om lag 300 kr pr. student. Dette er en økning på 73 pst. i forhold til den obligatoriske semesteravgiften studentene i dag betaler til samskipnaden. Studentene betaler allerede selv for kompendier og egen kopiering for at avgiften skal dekke utgifter for kopier de mottar fra foreleser og utskrifter studentene selv tar. En flat avgift vil bety at alle studenter må betale denne avgiften, uavhengig av hva de faktisk får igjen for det.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Departementet har mottatt en henvendelse i samme sak fra Studentparlamentet i Oslo.

Til orientering vedlegges departementets svarbrev av 3. desember 2002 til Studentparlamentet i Oslo.

Departementet har fått opplyst at Kollegiet ved Universitetet i Oslo i møte 3. desember 2002 bestemte at det skal kreves inn penger fra studentene fra og med høstsemesteret 2003 for å dekke utgifter til Kopinoravgift og kopiering/papir/utskrifter. Nærmere detaljer for innkrevingsprosedyrene vil bli fastsatt av Kollegiet først i løpet av vårsemesteret 2003. Universitetet i Oslo har således ikke vedtatt å innføre en obligatorisk flat avgift for alle studentene.

Jeg vil i denne sammenheng understreke at det er kun semesteravgiften som er en lovpålagt avgift (jf. lov 28. juni 1996 nr. 54 om studentsamskipnader og forskrift 12. februar 2001 nr. 153 om studentsamskipnader). Utdanningsinstitusjonene har likevel av praktiske grunner mulighet til å kreve inn avgifter som institusjonen vil pålegge studentene samtidig med semesteravgiften. Det må da "fremkomme klart for den enkelte student hva som er den lovpålagte semesteravgiften og hva som er vederlag for andre ytelser studenten mottar fra utdanningsinstitusjonen" (jf. merknaden til § 8 første ledd i forskrift om studentsamskipnader).

Stortinget har gitt departementet fullmakt til å organisere innkreving av Kopinoravgift og utgifter til papir/kopier fra studenter ved underliggende institusjoner (jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003) romertallsvedtak IV punkt 2).

Departementet har i skriv datert 29. januar 1998 og 12. mars 1992 gjort rede for de retningslinjer institusjonene har å forholde seg til når det gjelder bl.a. innkreving av kopiavgifter. I retningslinjene er det fastsatt at kopi-/papiravgift kun kan kreves i den utstrekning det dreier seg om betaling for reelle ytelser, og at det må være samsvar mellom ytelse og motytelse. Avgiftene skal dekke institusjonenes omkostninger herunder utgifter for kopiering av vernet materiale.

Prinsippet om at studentene kun skal betale for reelle ytelser gjelder fremdeles. Da kopibehovet for de ulike studentgruppene ved en institusjon kan variere, må kopiavgiften tilpasses deretter.

Vedlegg til svar:

Fra:

Utdannings- og forskningsdepartementet

Til:

Studentparlamentet i Oslo

v/Torstein Undstad

Postboks 1088 Blindern

0317 OSLO

Vår ref:

98/2465

Dato:

3. desember 2002

Studentbetaling for kopiering/utskrifter ved Universitetet i Oslo

Vi viser til brev av 21. november 2002 fra Studentparlamentet i Oslo (registrert mottatt 28. november 2002). Studentparlamentet i Oslo ber om et møte med departementet for å få en avklaring av hvilken rett Universitetet i Oslo har til å innkreve en flat kopiavgift for alle studenter.

I lov 28. juni 1996 nr. 54 om studentsamskipnader og forskrift 12. februar 2001 nr. 153 om studentsamskipnader reguleres bl.a. semesteravgiften, som er en lovpålagt avgift. Av merknaden til § 8 første ledd i forskriften, fremgår at utdanningsinstitusjonen av praktiske grunner har mulighet for å kreve inn avgifter som institusjonen vil pålegge studentene samtidig med semesteravgiften. Det må da "fremkomme klart for den enkelte student hva som er den lovpålagte semesteravgiften og hva som er vederlag for andre ytelser studenten mottar fra utdanningsinstitusjonen".

I brev av 29. januar 1998, som dere selv refererer til, har departementet gjort rede for visse sider av studentbetalingen og de retningslinjer institusjonene skal forholde seg til på dette område.

Departementet gjør i dag ingen annen vurdering vedrørende studentbetaling, innkreving av kopiavgifter m.m. enn hva som framgår av studentsamskipnadsloven, forskrift om studentsamskipnader og departementets brev av 29. januar 1998.

Departementet ser etter dette ikke behov for et møte angående studentbetaling og kopiavgifter på nåværende tidspunkt.

Spørsmålet om studentenes medvirkning i interne beslutningsprosesser bør tas opp med Universitetet i Oslo direkte.

Cathrine Sætre e.f.

underdirektør

Janette Gabrielsson

førstekonsulent