Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:164 (2002-2003)
Innlevert: 09.12.2002
Sendt: 09.12.2002
Besvart: 16.12.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Når man nå ser at elprisene øker, legges det inn krav om enøktiltak eller vedfyringsmuligheter i nybygg, eventuelt rehabilitering av eldre boliger for funksjonshemmede og andre som bor i kommunale omsorgs- eller sosialboliger?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Gjennom plan- og bygningsloven og tekniske forskrifter til loven stilles det også krav til energibruk i forbindelse med nybygging og omfattende fornyelse. Kravene er strenge i forhold til mange andre land. Det er imidlertid ikke anledning til å stille krav til eksisterende bebyggelse i andre tilfeller enn der det utføres søknadspliktige arbeider. Bakgrunnen er at slike myndighetskrav kan utløse betydelige kostnader som boligeierne kanskje ikke har økonomi til å bære. Det er ved forskrift mulig å stille krav til utbedring av bestemte typer byggverk, som skoler. Det er altså opp til den enkelte boligeier å ta initiativ til og eventuelt få utført enøktiltak.

Teknisk forskrift stiller krav om installering av skorstein i nye småhus over 50 m² og boligblokker opp til to etasjer. Kravet har bakgrunn i beredskapshensyn, i tilfelle svikt i hovedenergileveranse. Kravet gjelder ikke dersom bygningen er oppvarmet ved to tilstrekkelige og uavhengige energikilder, eller er tilknyttet fjernvarmeanlegg. Gjeldende regler om krav om skorstein gir etter min mening en hensiktsmessig balanse mellom hensyn til beredskap og boligeierens mulighet for selv å velge oppvarming, og det foreligger ikke forslag om å utvide krav om skorstein.

Myndighetene stimulerer på ulike måter til enøktiltak i nye og eksisterende boliger. Husbanken administrerer bl.a. en rekke låne- og tilskuddsordninger som kan bidra til å finansiere enøktiltak.