Skriftlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:165 (2002-2003)
Innlevert: 09.12.2002
Sendt: 09.12.2002
Besvart: 16.12.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A): Med den høye veksten i strømprisen så blir det vanskelig for de med dårlig råd å betale sine utgifter, og særlig boutgiftene med økende kommunale avgiftene. I de fleste av leiligheter der disse bor er det ingen mulighet til å fyre med ved, og de har ikke råd til å installere noe annen form for fyring.
I bostøttetildelingen blir elpris beregnet ut etter en regel, vil den nå raskt bli endret slik at den økte elprisen vil slå ut i økt bostøtte for de som nå trenger det mest?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Hustander med alders-, uføre- og etterlattepensjonister med samlet husstandsinntekt under minstepensjon tillagt 30 pst. får lagt til et sjablonbeløp for utgifter til lys og varme ved bostøtteberegning. Det er om lag 73 000 husstander som mottar sjablon for lys og varme.

Sjablonen for lys og varme avhenger av husstandens sammensetning samt i hvilken region husstanden er bosatt. Sjablonen er delt inn i tre regioner, som er fastsatt med utgangspunkt i klimaforhold. Minstesats for sjablonen pr. år er på om lag 3 315 kr (1 person i husstanden og region 3) og høyeste er med 9 840 kr (5 eller flere i husstanden i region 1). Grunnlaget for beregning av sjablonen for lys og varme i 2002 er strømpriser fra 2001.

Som følge av den høye veksten i strømprisen de siste ukene vil jeg oppjustere sjablonen for lys og varme i bostøtteordningen med virkning fra 1. termin 2003. Før den tid er det i praksis ikke mulig med en slik endring. Dette har sammenheng med at søknadsbehandlingen for 3. termin 2002 (utbetaling primo januar 2003) er i avslutningsfasen. En slik prioritering av sjablonen for lys og varme må gjøres innenfor de økonomiske rammer Stortinget har vedtatt for bostøtteordningen for 2003.