Skriftlig spørsmål fra Kirsti Welander (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:168 (2002-2003)
Innlevert: 09.12.2002
Sendt: 10.12.2002
Besvart: 16.12.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Kirsti Welander (SV)

Spørsmål

Kirsti Welander (SV): Manøvreringsreglement som ble utarbeidet for 30-40 år siden for kraftverkene i Norge, viser seg i mange sammenhenger ikke å fungere tilfredsstillende i dag.
Ser statsråden at det kan være behov for å ta opp til revisjon manøvreringsreglement som ikke tar hensyn til allmenne og miljømessige interesser i tilstrekkelig grad, og vil statsråden ved avdekking av et slikt behov være åpen for konkrete endringer i gjeldende reglement?

Begrunnelse

Driva kraftverk fikk regulerings- og utbyggingstillatelse i 1969, og ble satt i drift i 1973. Gjevilvatnet er hovedmagasin for kraftverket med reguleringshøyde 15 meter.
Gjevilvatnet har fått betydelige skader som følge av vassdragsreguleringen.
Basert på erfaringene fra snart 30 års drift har Oppdal kommune, fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Direktoratet for naturforvaltning og Sør-Trøndelag fylkeskommune konkludert med at skadevirkningene for allmenne interesser langt overstiger det som ble forutsett på reguleringstidspunktet. Det ble derfor fremmet krav om at manøvreringsreglementet tas opp til revisjon slik det ifølge § 6 i reglementet er anledning til.
Kravet er avslått av NVE, og avslaget senere påklagd av Sør-Trøndelag fylkeskommune. Klagen ligger nå til behandling i Olje- og energidepartementet.
TrønderEnergi Kraft AS har i høst søkt om endring av deler av en av paragrafene i reglementet. Søknaden er nå ute på høring. De foreslåtte endringene vil redusere minstekravet til vannføring i Driva f.o.m. juli, noe som vil gi noe økt vannstand i Gjevilvatnet utover sommeren og høsten i forhold til i dag, særlig i snørike år. Endringene i reglementet må likevel ses på som så marginale at de på sikt ikke vil endre situasjonen i nevneverdig grad for Gjevilvatnet. Det vil derfor fremdeles være i Oppdal kommunes interesse å søke å få en gjennomgang av manøvreringsreglementet for Driva kraftverk.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Saken som konkret tas opp gjelder klage over NVEs avslag på fylkeskommunens krav om å ta manøvreringsreglementet for Gjevilvatnet i Oppdal opp til ny vurdering.

NVE har oversendt klagen til Olje- og energidepartementet. Jeg har utsatt behandlingen av denne saken i påvente av NVEs innstilling i forbindelse med TrønderEnergis søknad om endring av manøvreringsreglementet for Driva kraftverk. Disse sakene henger så tett sammen at det er naturlig å se de under ett.

Jeg finner det ikke riktig å gå inn på en konkret klagesak som ligger til behandling i departementet. Saken er derimot egnet til å belyse de prinsipielle problemstillinger som tas opp når det gjelder revisjon av manøvreringsreglementer basert på miljømessige vurderinger.

Vassdragsreguleringsloven ble endret i 1992 da det bl.a. ble innført en generell adgang til å revidere vilkår i tidligere gitte reguleringskonsesjoner. En hovedhensikt med denne endringen var å ivareta hensynet til at samfunnet i ettertid har endret syn på vannkraftutbygging og nå legger større vekt på ulike allmenne interesser. For Gjevilvatnets del vil en slik revisjon være aktuell i 2019, dvs. 50 år etter konsesjonstidspunktet.

Vurderingstemaet i den foreliggende saken er manøvreringsreglementets pkt. 6 som kan nyttes for å kunne gripe inn dersom noe ekstraordinært skulle skje når det viser seg at vasslippingen medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser.

Denne bestemmelsen skal fange opp tilfeller der det viser seg at reguleringen medfører store skader som ikke ble vurdert eller kunne forutses av konsesjonsmyndigheten på det tidspunkt da konsesjonen ble gitt. Bestemmelsen omfatter også senere oppståtte skadevirkninger pga. endrede forhold. Det er i begge tilfeller et krav om at det foreligger skader av omfang.

Jeg er naturligvis åpen for gjøre endringer i manøvreringsreglementer når det er hjemmel for dette i lov og konsesjonsvilkår, og sterke miljømessige hensyn tilsier det.