Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til sosialministeren

Dokument nr. 15:169 (2002-2003)
Innlevert: 10.12.2002
Sendt: 10.12.2002
Besvart: 17.12.2002 av sosialminister Ingjerd Schou

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Hordaland fylkesutvalg har hatt oppe spørsmål om å kutte i transportordningen til funksjonshemmede som har grunnstønad. Dette vil åpenbart føre til isolasjon og færre muligheter til samfunnsdeltakelse.
Mener statsråden at fylkeskommuner kan avvise funksjonshemmede med behov for transporttjeneste med henvisning til grunnstønaden, og vil hun utarbeide sentrale retningslinjer som definerer målgruppen og formålet med transporttjenesten slik at det blir forutsigbarhet rundt ordningen?

Ingjerd Schou (H)

Svar

Ingjerd Schou: Spørsmålet er stilt til sosialministeren, men er oversendt til samferdselsministeren som rette fagstatsråd.

Jeg vil presisere at drift av lokal kollektivtransport er et fylkeskommunalt ansvar. Transportordningen for funksjonshemmede er følgelig også underlagt fylkeskommunen. Hver enkelt fylkeskommune er pålagt av staten å ha et transporttilbud til funksjonshemmede - den såkalte TT-ordningen, men som for kollektivtransporten generelt er det ikke spesifisert hvor omfattende tilbudet skal være.

I ovennevnte spørsmål fra Ågot Valle vises det til Hordaland fylkesutvalg. På møtet i fylkesutvalget den 5. desember ble det vedtatt å oppheve vedtaket som ble truffet 21. november angående funksjonshemmedes transportordning. Før fylkesutvalget tar saken opp til ny vurdering ønsker det et møte med Rikstrygdeverket for avklaringer med henhold til regelverket og praktisering av dette. Videre ønsker fylkesutvalget å møte de funksjonshemmedes brukerorganisasjoner for å drøfte gjeldende og framtidige transportordninger.

Samferdselsdepartementet ønsker å anføre at det ikke er lagt opp til å utarbeide landsomfattende retningslinjer som spesifiserer hvilket omfang transporttjenesten for funksjonshemmede skal ha i fylkeskommunene/Oslo kommune. Begrunnelsen for dette er som nevnt at TT-ordningen er et fylkeskommunalt ansvar og derfor underlagt politiske prioriteringer i hver enkelt fylkeskommune.