Skriftlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:175 (2002-2003)
Innlevert: 11.12.2002
Sendt: 11.12.2002
Besvart: 17.12.2002 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): En viktig forutsetning for økt bruk av naturgass innenlands er at det finnes tilgjengelige gassressurser for det innenlandske markedet. En stor del av gassen vi produserer er solgt på langsiktige kontrakter til Europa.
Hvor mye av gassen vi nå produserer er tilgjengelig for bruk innenlands, og hvor stor andel av gassen fra felt det finnes utbyggingsplaner for vil være tilgjengelig for innenlands bruk på kort og på lang sikt?

Begrunnelse

Utsiktene til at Norge skal være en gassprodusent i lang framtid, er store. Etterspørselen etter gass i Europa er økende og det vil være store muligheter for å eksportere gassen på langsiktige kontrakter. En forutsetning for å ta en større andel av naturgassen i bruk i Norge er selvsagt at det er gass tilgjengelig på det norske markedet. Stortinget skal på nyåret starte arbeidet med St.meld. nr. 9 (2002-2003) Om innenlands bruk av naturgass mv. I denne forbindelse vil det derfor være viktig å få en beskrivelse av det framtidige gassmarkedet og hvor mye gass som vil være tilgjengelig for det innenlandske markedet på kort og på lang sikt. Spesielt vil det være interessant å få vite hvilke strategier de to selskapene Statoil og Norsk Hydro har for salg av gass på det norske markedet, der staten er en betydelig eier.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Etter at Gassforhandlingsutvalget (GFU) ble permanent avviklet fra 1. januar 2002 avsetter det enkelte rettighetshaverselskap på norsk sokkel sin egen gass. Dette gjelder både gass vi produserer i dag og gass fra felt med utbyggingsplaner. Gassen omsettes på markedsmessige vilkår basert på kommersielle forhandlinger. Det er dette prinsippet som best ivaretar hensynet til målsettingen om høy verdiskaping knyttet til gassressursene på sokkelen og som bidrar til gode samfunnsøkonomiske løsninger, jf. St.meld. nr. 9 (2002-2003) Om innenlands bruk av gass mv.

Gjenværende påviste gassressurser i felt og funn er av oljedirektoratet estimert til å utgjøre i overkant av 3 700 mrd. standard kubikkmeter. Volumene som er forpliktet under langsiktige kontrakter utgjør om lag 1 800 mrd. standard kubikkmeter. Det vil si at det er relativt store mengder gass tilgjengelig for salg under nye kontrakter.

De nærmeste årene vil det imidlertid produseres forholdsvis lite gass som ikke er forpliktet under langsiktige gassalgsavtaler, men denne andelen øker etter hvert som de årlige forpliktede leveransene reduseres, og produksjonen øker. Det enkelte rettighetshaverselskap avsetter sin egen gass på kommersielle vilkår avtalt mellom selger og kjøper. Det er derfor vanskelig å anslå hvor mye gass som vil selges til innenlandsk bruk. Om lag 745 mill. standard kubikkmeter naturgass ble brukt i Norge i 2001. Til sammenligning utgjorde eksporten til kontinentet og Storbritannia 50,5 mrd. standard kubikkmeter. Det norske markedet er relativt lite pr. i dag, men en økning i innenlandsk bruk kan være svært betydelig uten at det står i konflikt med fortsatt høy eksport. Selv relativt små gassmengder kan gi rom for stor industriell aktivitet eller betydelig kraftproduksjon.

I St.meld. nr. 9 (2002-2003) Om innenlands bruk av gass mv., kap. 4, gis det en oversikt over status og planer for bruk av gass i Norge. Spørsmål vedrørende hvilke strategier enkeltstående selskap har for salg av gass på det norske markedet utover det som står beskrevet her, vil det være naturlig å rette til selskapene.