Skriftlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:176 (2002-2003)
Innlevert: 11.12.2002
Sendt: 11.12.2002
Besvart: 17.12.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp): SkatteFUNN-ordningen gir rett til skattefradrag for alle FoU-prosjekter som tilfredsstiller ordningens vilkår. Det er bedriftens skatteregnskap som danner grunnlaget for dokumentasjon. Gründere og bedrifter i oppstartsfasen, der de ansatte yter en betydelig ulønnet egeninnsats, faller derfor i stor grad utenom ordningen.
Hva vil Regjerningen gjøre for å gi gründerbedrifter med stor ulønnet egeninnsats samme mulighet for støtte som etablerte bedrifter?

Begrunnelse

SkatteFUNN-ordningen er en god ordning for nyskaping og utvikling. Ordningen gir en rettighet til skattefradrag for opp til 20 pst. av de totale FoU-kostnadene i et prosjekt og bidrar til finansiering både av bedriftens egen kostnader og eventuelle innkjøpte FoU-tjenester. Ordningens ulempe er at skattefradraget først kommer i følgende års skatteoppgjør. Dette betyr at utviklingskostnadene i første omgang må fullfinansieres av bedriften. Denne svakheten var alle klar over da ordningen ble innført.
SkatteFUNN har også en annen svakhet. Ordningen krever at kostnadene må være utgiftsført i bedriftens skatteregnskap for å få skattefradrag. Dette er ikke problem for veletablerte bedrifter som har inntekter og utbetaler lønn til sine ansatte. Men for bedrifter i etableringsfasen skaper dette vanskeligheter. Den typiske gründer har stor ulønnet egeninnsats. Produktet er under utvikling - ikke på markedet - og bedriften har sjelden penger til å utbetale lønn. Det er ikke mulig å få synliggjort denne egeninnsatsen i skatteregnskapet. Når det gjelder andre tradisjonelle offentlige virkemidler for nyskaping og utvikling, får gründeren godtgjort for egeninnsatsen ved å dokumentere framdrift i prosjekt og gjennom revisorbekreftet prosjektregnskap.
I SkatteFUNN virker det også som om dette har vært intensjonen da det i regelverket er oppgitt at en kan beregne timekost til 1,6 promille av årslønn. Det står ikke noe om utbetalt lønn. Begrepet "kostnader" brukes i regelverket og ikke det mer presise ordet "utgift". Ordbruken tyder på at en i utgangspunktet ønsket å bidra slik som forrige FUNN-ordning var, eller som virkemiddelordningen fungerer for øvrig. Det er ikke tatt høyde for at det i SkatteFUNN er de lokale likningsmyndigheter som skal foreta oppgjøret. Resultatet av ordningen er at de som driver nyskaping i små nyetablerte selskap faller delvis eller helt utenom ordningen. Det er denne gruppen som har vanskeligst for å finansiere utviklingsprosjektene sine. Det er derfor nødvendig at SkatteFUNN tilpasses slik at ubetalt egeninnsats også inngår i prosjektets totale kostnader.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Fra 2002 ble det innført en skattefradragsordningen for bedriftsbasert forskning og utvikling (FoU) - SkatteFUNN. Ordningen er en rettighetsbasert skattefradragsordning uten noen budsjettmessig begrensning. Dette innebærer at alle prosjekter som tilfredsstiller lov og forskrift, gir rett til skattefradrag.

Ordningen ble etablert etter forslag fra Hervik-utvalgets innstilling (NOU 2000:7 Ny giv for nyskaping) om å etablere en skattefradragsordning for å øke næringslivets forsknings- og utviklingsinnsats.

Ordningen skal virke slik at virksomheter som ikke befinner seg i skatteposisjon også skal kunne benytte seg av skattefradragsordningen ved at disse bedriftene vil få en støtte tilsvarende skattefradraget ved skatteoppgjøret. Dette vil i særlig grad være aktuelt for bedrifter i etableringsfasen. Når det gjelder nyetableringer med ulønnet arbeid, så vil denne innsatsen normalt ikke kunne dekkes innenfor gjeldende regelverk for ordningen.

Unge bedrifter er gjerne utsatt for høye etableringskostnader og problemer med tilgang på risikovilling kapital, noe som gjør utviklingen av et produkt eller oppstart av kommersiell virksomhet vanskelig. Ikke desto mindre er denne gruppen svært viktig for innovasjon og nyskaping i næringslivet. I virkemiddelapparatet for næringslivet eksisterer det ulike typer direkte virkemidler som kan supplere hverandre og enkelte vil være bedre egnet enn skattefradragsordningen til å fange opp og bistå etablerere i en tidlig fase. Eksempler på slike virkemidler kan være etablererstipend og programmet FORNY. Dette understøttes også av Hervik-utvalget, som foreslo å innføre skattefradragsordningen parallelt med en styrking av flere forskjellige direkte virkemidler.