Skriftlig spørsmål fra Leif Lund (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:180 (2002-2003)
Innlevert: 11.12.2002
Sendt: 12.12.2002
Besvart: 18.12.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Leif Lund (A)

Spørsmål

Leif Lund (A): I Innst. S. nr. 232 (2001-2002), jf. St.prp. nr. 55 (2001-2002), forutsetter flertallet i komiteen at Forsvaret i omstillingsperioden på vanlig måte vil rydde Haslemoen militærleir og øvingsfeltet slik at det tilfredsstiller SFTs krav.
Kan jeg be statsråden redegjøre for hvor langt dette arbeidet er kommet, eventuelt om man er i rute?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Ved Stortingets behandling av Innst. S. nr. 232 (2001-2002), jf. St.prp. nr. 55 (2001-2002), ble det vedtatt at Haslemoen leir skulle nedlegges senest 31. juli 2004. I forbindelse med avhending av leiren forutsatte et flertall i komiteen at vanlige retningslinjer for miljø følges. Det vises for øvrig til at merknaden som det er henvist til i spørsmålet ble tatt ut (strøket) i forbindelse med behandlingen i Stortinget 19. juni 2002, jf. innlegg fra komiteens leder.

Forsvarsdepartementet vil påse at nedleggelsen av Haslemoen leir skjer i henhold til den tidsfrist Stortinget har satt. Jeg kan opplyse at de funksjoner som Artilleriet skal bidra med for etableringen av Østerdal garnison, som en del av Hærens utdannings- og kompetansesenter for kamptropper (KAMPUKS), vil være på plass på Rena fra og med høsten 2003. Haslemoen leir vil i omstillingsperioden, frem til sommeren 2004, fortsatt være en eiendom-, bygg- og anleggsressurs (EBA-ressurs) vi vil finne det nødvendig å trekke på ved behov. Dette skyldes at leiren må brukes av andre avdelinger i omstillingsperioden frem til tilstrekkelig EBA-kapasitet er bygget opp i Østerdal garnison.

En utrangering og avhending av leiren, herunder forberedelser til dette, vil påbegynne sommeren eller høsten 2004. Forsvaret vil i denne sak, som i øvrige avhendingssaker, forholde seg til krav stilt gjennom eksisterende lovgivning og tillatelser.

Det vesentligste av skyte- og øvingsfeltet på Haslemoen består av produktiv skog samt jordbruksområder; målfeltet for artilleri omfatter kun en liten del (ca. 1 600 x 800 m). Med unntak av to mindre veier er alle veier i feltet å anse som gode og fullt brukbare skogsbilveier.

Forsvaret er nå i sluttfasen med å lage en helhetlig plan for fremtidige behov for skyte- og øvingsfelt. I dette inngår vurderinger av hvordan man skal utrangere og avhende landbaserte skyte- og øvingsfelt. Denne problemstillingen må også sees i sammenheng med prosessen knyttet til forsvarssjefens militærfaglige utredning (FMU-2003). Skyte- og øvingsfeltet på Haslemoen hører naturlig inn i ovennevnte arbeid. St.prp. nr. 55 (2001-2002) legger for øvrig ikke opp til at øvingsfeltet skal avhendes i selve omleggingsperioden. Når det gjelder miljøsituasjonen kan jeg nevne at avrenning fra øvingsfeltet har vært overvåket av NIVA i mer enn ti år.