Skriftlig spørsmål fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:181 (2002-2003)
Innlevert: 12.12.2002
Sendt: 12.12.2002
Besvart: 17.12.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A): I Ot.prp. nr. 57 (2001-2002) bebudet Helsedepartementet en rekke endringer i forskriften om merking av tobakksvarer bl.a. som følge av direktiver fra EU. Et forslag til forskrift har vært på høring og høringsfristen gikk ut 20. august 2002. I proposisjonen skriver departementet at en tar sikte på å innføre forskriften innen fristen EU har satt for implementering 30. september 2002. Forskriften er så vidt jeg kjenner til ennå ikke innført.
Hva er årsaken til dette, og når regner helseministeren med at forskriften vil være på plass?

Begrunnelse

I Ot.prp. nr. 57 skriver Regjeringen følgende:

"Europaparlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF av 5. juni 2001 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lover og administrative bestemmelser om fremstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer trådte i kraft 18. juni 2001, og vil erstatte rådsdirektivene 89/622/EØF og 90/239/EØF. Det nye direktivet stiller krav om at medlemslandene implementerer bestemmelsene innen 30. september 2002, og departementet tar sikte på å implementere direktivet fra samme dato.
Norge vil etter EØS-avtalen være forpliktet til å oppfylle bestemmelsene i direktivet etter at det er behandlet i EØS-komiteen, noe som tidligst vil kunne skje i løpet av mai/juni 2002. Forslagene til lovendringer som presenteres i kap. 2-4 nedenfor, har sin bakgrunn i det nye direktivet.
I tillegg til de bestemmelser i direktivet som krever lovendring, vil Norge bli forpliktet til å foreta en rekke endringer i forskrift om merking av tobakksvarer og om tjære- og nikotininnhold i sigaretter (merkeforskriften). Helsedepartementet tar sikte på å sende utkast til slike forskriftsendringer på høring før sommeren 2002, slik at ny forskrift kan fastsettes innen implementeringsfristen dvs. utgangen av september 2002."

Helsedepartementet varslet strengere regler for merking av tobakk, og fikk støtte fra sosialkomiteen, jf. Innst. O. nr. 53 (2001-2002).

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Norge er gjennom EØS-avtalen bundet av direktivene 89/622/EØF og 90/239/EØF. Disse er innenfor EU erstattet av direktiv 2001/37/EF. Direktiv 2001/37/EF går lenger i sin regulering enn direktivene 89/622/EØF og 90/239/EØF.

Når et nytt direktiv skal innlemmes i EØS-avtalen, må det behandles i EØS-komiteen. Komiteen består av representanter fra EFTA-landene og EU-landene. Direktiv 2001/37/EF er ennå ikke ferdigbehandlet i EØS-komiteen, og er således ennå ikke blitt en del av EØS-avtalen.

Fram til det tidspunkt direktiv 2001/37/EF er ferdigbehandlet i EØS-komiteen, vil Norge være bundet at direktivene 89/622/EØF og 90/239/EØF. En fastsettelse av forskriften som bygger på direktiv 2001/37/EF før dette direktivet er behandlet ferdig i EØS-komiteen, innebærer at Norge i så fall implementerer et direktiv som på det tidspunkt ikke er en del av EØS-avtalen. Dette kan sees på som et brudd på EØS-avtalen. Departementet vil derfor avvente fastsettelsen av den nye forskriften til direktiv 2001/37/EF er behandlet ferdig i EØS-komiteen.

Gjennom fremleggelse av Ot.prp. nr. 57 (2001-2002) om lov om endringer i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader og etterfølgende revisjon av merkeforskriften i tråd med lovendringene, har Norge lagt opp til et tidsskjema som kunne følge EU-landenes behandling av saken. EFTA-behandlingen har imidlertid forsinket prosessen. Derfor er ikke forskriften fastsatt som planlagt 30. september 2002.

Jeg har nå fått opplyst fra den norske delegasjonen i Brussel at en tilpasningstekst fra EFTA-landene nylig er sendt EU-kommisjonen. Når EU-kommisjonen har vurdert EFTA-landenes forslag, sendes saken til behandling i EØS-komiteen. EU-kommisjonens behandling av teksten antas å ta ca. tre måneder. Direktivet vil dermed kunne bli behandlet i EØS-komiteen i mars måned 2003. Forskriften vil bli fastsatt straks etter at EØS-komiteens behandling er ferdig.

De bestemmelser i direktivet som skal implementeres i Norge gjennom denne forskriften har betydelige overgangsbestemmelser, slik at bestemmelsene i realiteten vil få virkning fra samme tidspunkt i EU og i Norge, selv om forskriften vil bli fastsatt senere enn opprinnelig forutsatt i Ot.prp. nr. 57 (2001-2002).