Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:182 (2002-2003)
Innlevert: 12.12.2002
Sendt: 12.12.2002
Besvart: 20.12.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Festspillene i Elverum er en internasjonal kammermusikkfestival. Norsk Ungdomssymfoniorkester er en av grunnpilarene. Festspillene i Elverum har et godt og variert tilbud, og publikumsinteressen øker år for år. Festspillene har ambisjoner om dekke enda større deler av indre Østlandet. Festspillene trenger et økonomisk løft og de fyller de kunstneriske kravene til knutepunktstatus.
Hva vil statsråden gjøre for at Festspillene i Elverum blir knutepunktfestival og får et økonomisk løft?

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Festspillene i Elverum har for 2002 mottatt et statstilskudd på 400 000 kr over tilskuddsordningen for musikkfestivaler som blir forvaltet av Norsk kulturråd. Total avsetning til ordningen er 20,5 mill. kr og 41 musikkfestivaler nyter godt av ordningen i år. Tilskuddsmottakerne må ha høyt kunstnerisk og profesjonelt nivå og det er også en forutsetning at festivalen mottar støtte fra egen region.

I tillegg mottar Norsk Ungdomssymfoniorkester et årlig tilskudd som for 2002 er på 279 000 kr. Av årets restmidler under kap. 320 Allmenne kulturformål post 79 Til disposisjon har jeg gitt et tilleggstilskudd til Ungdomssymfonikerne på 130 000 kr.

Søkningen til tilskuddsordningen for musikkfestivaler er svært stor. Det er ønskelig å øke avsetningen til ordningen slik at det blir mulig å øke tilskuddet til enkelte festivaler og slippe flere til. Det er nå åpnet opp for at festivaler som har god kunstnerisk utvikling og profesjonell organisering kan gis tilsagn om tilskudd for flere år. I slike tilfelle er det en forutsetning at festivalen har stor betydning og solid forankring bl.a. gjennom økonomisk støtte i egen region. Denne ordningen som foreløpig bare omfatter noen få festivaler kan være et alternativ til å utvide antallet knutepunktinstitusjoner.

Festivaler og festspill som Festspillene i Elverum spiller en betydelig rolle som formidlere av musikk. Det er viktig å sikre at festivalene får muligheter til å utvikle seg kunstnerisk og at flere mennesker får mulighet til å oppleve musikk på høyt kunstnerisk nivå. Vi vil komme tilbake til disse og andre sentrale musikkpolitiske problemstillinger i kulturmeldingen som departementet nå arbeider med. Jeg ønsker derfor ikke nå å ta stilling til hvilken status enkelte festivaler/festspill skal ha i fremtiden.