Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:184 (2002-2003)
Innlevert: 12.12.2002
Sendt: 13.12.2002
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 20.12.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Den økte russiske skipstrafikken langs norskekysten setter fokus på varslingsrutinene mellom norske og russiske myndigheter, som dessverre tidligere har vist seg å være mangelfull.
Mener statsråden at de eksisterende varslingsrutinene for havari i det åpne hav utenfor norskekysten er tilfredsstillende, og vil det bli tatt initiativ overfor russiske myndigheter for å etablere mer adekvate rutiner for varsling av havari i det åpne hav langs norskekysten?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Spørsmålet berører både forsvarsministerens og mitt ansvarsområde og svaret er samordnet mellom departementene.

Norge har en rekke bilaterale og multilaterale avtaler med Russland vedrørende sikkerhet omkring skipstrafikk. I tilknytning til Russlands statsminister Kasianovs besøk til Norge i september 2000, like etter Kurskulykken, ble det undertegnet en erklæring og en Memorandum of Understanding som bl.a. påpekte behovet for å bedre dagens varslingsrutiner.

Konkret medførte dette at det ble opprettet en russisk-norsk arbeidsgruppe som bl.a. ble gitt i oppdrag å foreta en praktisk oppfølging av innholdet i de bilaterale dokumentene som ble inngått mellom russiske og norske myndigheter den 29. september 2000 (felleserklæringen og memorandumet), herunder å bedre varslingsrutinene.

Ovennevnte erklæring fastslår at hvert land skal ha ett punkt for varsling av hendelser for både sivile og militære fartøyer. På norsk side er det besluttet at varslingspunktet i Norge skal være Hovedredningssentralen i Bodø (HRS NN). Dette betyr ikke at HRS NN får utvidede fullmakter, men skal være et varslingspunkt for å sikre at informasjon blir formidlet rette myndighet. Jeg er opptatt av at vi får tilsvarende ordning fra russisk side.

I felleserklæringen fra president Putins besøk i november 2002 heter det blant annet: "Partene understreker viktigheten av en videreføring av arbeidet med regime for varsling av alvorlige hendelser og søk- og redningsarbeide igangsatt av regjeringene gjennom Erklæring og Memorandum av 29. september 2000."

Jeg er opptatt av at nevnte avtaler må fungere i praksis og gir derfor dette arbeidet høy prioritet. Det er hittil avholdt to møter i arbeidsgruppen og neste møte med russiske myndigheter er planlagt om kort tid. Det tas sikte på at arbeidet skal ende ut i et felles dokument i løpet av 2003.

Dette endrer ikke dagens bilaterale og multilaterale forpliktelser, men er ment å være et nyttig verktøy for best mulig gjennomføring av forpliktelsene.

Jeg nevner videre at sjef for Landsdelskommando Nord (LDKN) og sjefen for den russiske Nordflåten har etablert en uformell praksis som innebærer at partene varsler hverandre også om hendelser/episoder på det militære området som ligger utenfor den såkalte "Incidents at Sea"-avtalen mellom de to land ("Avtale mellom Kongeriket Norges regjering og regjeringen i Unionen av Sovjetiske Sosialistiske Republikker om forhindring av episoder til sjøs utenfor territorialfarvannet"). I denne avtalens artikkel V heter det for øvrig at "Partene skal, gjennom de etablerte systemer for kringkasting av informasjon, og varsling til sjø- og luftfarten, normalt ikke mindre enn tre til fem døgn på forhånd sørge for kunngjøring av aktiviteter utenfor territorialfarvannet som representerer en fare for skipsfarten eller for flygninger". I denne sammenheng dreier det seg imidlertid ikke om varsling av hendelser, men om å forebygge slike.

Forsvaret bruker også sine ressurser til å følge miljøfarlige transporter som går langs kysten for å ivareta sitt ansvar for kystberedskap. Også i denne sammenheng legges det opp til bedre varslingsrutiner i forhold til instanser på russisk side.

Regjeringen vil følge opp Stortingets vedtak i Innst. S. nr. 9 (2002-2003), jf. St.meld. nr. 17 (2001-2002) om opprettelse av en krisestyringskommando for nordområdene ved Landsdelskommando Nord-Norge på Reitan og flertallets anmodning til Regjeringen om å utrede opprettelsen av en miljøovervåkingsenhet for nordområdene. Fiskeridepartmentet utreder også spørsmålet om en trafikksentral for Nord-Norge.