Skriftlig spørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:188 (2002-2003)
Innlevert: 13.12.2002
Sendt: 13.12.2002
Besvart: 18.12.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): Hittil i år er det rapportert til Luftfartstilsynet at militære fly 16 ganger har vært innblandet i episoder som er karakterisert som lufttrafikkhendelser, dvs. farefulle situasjoner hvor militære fly har kommet for nær sivile fly eller helikoptre. Det er fire ganger høyere enn i hele 2001 og dobbelt så høyt som i 2000.
Hva vil forsvarsministeren gjøre for å forhindre ulykker og slike hendelser i framtiden?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Ifølge Luftfartsverkets statistikk pr. 11. desember 2002, er det totalt sett innrapportert 141 hendelser, hvorav 16 involverer militære fly. I 2001 og 2000 var det rapportert inn til sammen hhv. 97 og 121 hendelser, hvorav hhv. 4 og 8 militære fly var involvert. Det betyr at det først og fremst er sivile fly som har vært involvert i denne typen hendelser. Forsvarsdepartementet og Forsvaret ser imidlertid svært alvorlig på hendelser som involverer militære fly.

Det er grunn til å understreke at hendelsesrapportene dekker en rekke forskjellige situasjoner, hvor ikke alle nødvendigvis reelt sett er farefulle. Hovedårsaken til økningen i rapporterte hendelser i 2002 har vært innføringen av automatisk varslingssystem i flyene. Dette er et antikollisjonssystem som informerer når et annet fly nærmer seg. Systemet er følsomt og utløser ofte varsler. Dersom det automatiske antikollisjonssystemet om bord i sivile fly utløser varsel, vil dette alltid bli registrert som en lufttrafikkhendelse. Det betyr imidlertid ikke at det nødvendigvis har forekommet en reell kollisjonsfare eller at bestemmelser er brutt.

Økningen av hendelser kan også skyldes at Luftforsvaret har hatt økt øvelsesaktivitet med jagerflyavdelinger i perioden.

Hendelsesrapportene gjennomgås av havarikommisjonen for sivil luftfart. Denne legger deretter frem rapporter, der hendelsene klassifiseres, årsaksforholdene vurderes, og det gis eventuelle tilrådinger til oppfølging. Det foreligger pr. i dag ingen kommisjonsrapport for innrapporterte hendelser i 2002. Det er derfor for tidlig å trekke konklusjoner om hvor alvorlige disse innrapporterte hendelsene har vært.

Luftforsvaret har allerede iverksatt tiltak for å redusere faren for lufttrafikkhendelser. Luftforsvaret som ivaretar arbeidet med flysikkerhet i Forsvaret, har bl.a. innskjerpet prosedyrene i forbindelse med bruk av luftrommet når øvelser skal planlegges. Forsvaret har innskjerpet praksis i forbindelse med øvelser og prosedyrene for klarering av utenlandske militære flygninger i Norge. Luftforsvaret samarbeider nært med Luftfartsverket i saker som berører sikkerheten til både sivil og militær luftfart. Ytterligere tiltak er under iverksettelse. Her kan det nevnes at Luftfartsverket har ledet et arbeid med å innføre det såkalte FUA-konseptet (Flexible use of Airspace) i Norge. Dette skal etter planen innføres 23. januar 2003, og tiltaket må ses i sammenheng med vårt medlemskap i flysikkerhetsorganisasjonen Eurocontrol.

Utover selve FUA-konseptet, er det utarbeidet en luftromsavtale mellom Luftfartsverket og Forsvaret for å bedre sikkerheten i forbindelse med avvikling av militær øvelses- og treningsvirksomhet. Den nye overordnede luftromsavtalen vil innebære en slutt på felles bruk av luftrom, der militær og sivil trafikk skal kunne operere samtidig etter gitte regler. Det vil bli innført et absolutt skille i tid og rom mellom militær øvelsesaktivitet og sivil kommersiell flygning, med større grad av restriksjoner for begge parter.

Som et viktig ledd i luftromsavtalen med Luftfartsverket vil det i Forsvaret bli gjennomført et undervisningsopplegg for flyskvadroner og radarkontrollenheter. Undervisningen vil fokusere spesielt på luftsikkerhet og viktigheten av å holde seg innenfor de tildelte områdene.

Luftforsvaret har dessuten iverksatt en omfattende og trinnvis prosess for mer langsiktige tiltak for flysikkerheten. Luftoperativt inspektorat (LOI) leder prosessen, og Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK), NATOs luftoperasjonssenter (CAOC 3), flyskvadronene og operative kontrollenheter er involvert på militær side. Arbeidet skal videreføres i samarbeid med Luftfartsverket, slik at eventuelle felles tiltak for å bedre flysikkerheten kan identifiseres. LOI har som mål å legge frem en konkret handlingsplan for flysikkerhet i løpet av januar 2003.

Forsvaret ser alvorlig på lufttrafikkhendelser der militære fly og helikoptre er involvert.

Forsvaret vil derfor følge opp og holde fokus på de tiltak som allerede er eller vil bli iverksatt.