Skriftlig spørsmål fra Martin Engeset (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:194 (2002-2003)
Innlevert: 16.12.2002
Sendt: 16.12.2002
Besvart: 20.12.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Med henvisning til oppslag i Sarpsborg Arbeiderblad 11. desember og VG 15. desember angående prognoser for trafikkutviklingen på E6, vil statsråden sørge for at trafikkprognosene er dekkende for den virkelige utviklingen av trafikken?

Begrunnelse

Jeg har tidligere, den 21. april 1999, i egenskap av fylkesleder i Østfold Høyre tatt opp med samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll problemene med de ukorrekte prognosene for trafikkutviklingen i Østfold. Jeg registrerer gjennom nylige avisoppslag at det fortsatt synes å være grovt misforhold mellom den faktiske trafikkvekst og de offisielle prognoser.
Korrekte prognoser for trafikkutviklingen er viktig for å gi et best mulig grunnlag for prioritering av investeringer i vegprosjekter. Gjennom lengre tid har det vist seg at prognosene for trafikkveksten på E6 gjennom Østfold har vært altfor lave i forhold til den faktiske utviklingen. Det bør være i alles interesse at statsråden nå sørger for at det legges mest mulig korrekte prognoser til grunn.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Formålet med trafikkprognoser er i første rekke å bidra til et best mulig beslutningsgrunnlag på grunnlag av den informasjonen som til enhver tid er tilgjengelig. Prognosene er et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å innrette samferdselssatsingen på en best mulig måte. Det er derfor en selvfølge at jeg legger stor vekt på at trafikkprognosene skal være dekkende for den virkelige trafikkutviklingen - så langt dette er realistisk innenfor de rammene som gjelder. Det er viktig å være klar over at prognosene kun gir uttrykk for en langsiktig utvikling. At det oppstår kortsiktige variasjoner er derfor helt naturlig. Jeg vil også peke på at utvikling av prognoser for grenseområdene har en spesiell usikkerhet pga. den grenseoverskridende trafikken.

Jeg er kjent med at det har vært manglende samstemmighet mellom trafikkutviklingen på E6 og E18 i Østfold og trafikkprognosene som ble lagt til grunn. Jeg må i den sammenheng få vise til den sterke satsingen på vegutbygging i Østfold. Det har vært viktig for meg å få oppslutning om en forsert utbygging av E6 i fylket - og samtidig unngå at dette går på bekostning av E18-utbyggingen gjennom fylket. Jeg er derfor tilfreds med at Stortinget har sluttet opp om de planene som Regjeringen foreslo i denne forbindelse.

Jeg legger imidlertid stor vekt på at trafikkprognosene skal være så korrekte som mulig. Dette er en forutsetning for at Regjeringen i enhver sak skal kunne forelegge Stortinget vurderinger som er tilstrekkelig godt avklart.

Når det gjelder arbeidet med Nasjonal transportplan 2006-2015, har Transportøkonomisk institutt (TØI) på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet trafikkprognoser til bruk i dette arbeidet. Prognosene gjelder frem til 2020, og er splittet opp på det enkelte fylke.

På grunn av økt usikkerhet når trafikkprognosene splittes opp på mindre geografiske områder, og spesielt når de brukes på en enkelt vegstrekning, kan det i enkelte tilfelle oppstå høyere trafikkvekst over tid enn det prognosene angir. Det er derfor viktig at en i slike tilfelle vurderer om en bør fravike prognosene.

Jeg er kjent med at Statens vegvesen og Vegdirektoratet anser at TØIs prognoser i anledning Nasjonal transportplan for perioden 2006-2015 er for lavt anslått for E6 og E18 gjennom Østfold. Direktoratet har ut fra dette valgt å gjøre en mindre justering av prognosene som skal legges til grunn for prosjekter på E6 og E18 i Østfold.