Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:197 (2002-2003)
Innlevert: 16.12.2002
Sendt: 17.12.2002
Besvart: 20.12.2002 av finansminister Per-Kristian Foss

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Vil finansministeren heve beløpsgrensen slik at arbeidsgivere bør kunne gi personalgaver med sammenlignbar realverdi over tid?

Begrunnelse

Jeg viser til mitt spørsmål nr. 39 av 21. november 2001, besvart 26. november 2001, angående beløpsgrensen for skattefrie personalgaver. I svaret sa statsråden blant annet: "Siden beløpsgrensen ikke har vært justert siden 1996, kan imidlertid gode grunner tale for at den nå bør heves. Finansdepartementet arbeider for tiden med et forslag til revisjon av reglene om skattefritak for visse naturalytelser mv. I denne sammenheng vil også beløpsgrensen for gaver i ansettelsesforhold vurderes. Departementet tar sikte på å sende et endringsforslag på høring i løpet av 2002." Jeg kan ikke se at noe har skjedd i saken. Beløpsgrensen for skattefrie personalgaver har stått stille siden 1996. Da ble den justert fra 400 til 500 kr. For mange bedrifter som konkurrerer på bedriftsgavemarkedet vil en heving av beløpet bety mye.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Som redegjort for i mitt svar av 26. november 2001 er i utgangspunktet alle gaver og naturalytelser ervervet i arbeidsforhold skattepliktig inntekt for mottakeren, på lik linje med kontantlønn. Det er imidlertid gjort unntak for ulike typer gaver i ansettelsesforhold. Unntakene reguleres i Finansdepartementets forskrift til skatteloven 19. november 1999 nr. 1158 § 5-15-1. I bestemmelsens femte ledd settes beløpsgrensen for den gaveordningen, som spørsmålet gjelder, til 500 kr pr. år. Skattefriheten forutsetter at arbeidsgiver frafaller fradragsretten for gaveutgiften. Beløpsgrensen ble hevet fra 400 til 500 kr i 1996. Skattefritaket forutsetter ikke at gaven gis ved en særskilt begivenhet. Ordningen skiller seg fra de øvrige skattefritakene for mer spesifikke jubileumsgaver og lignende, hvor beløpsgrensene er betraktelig høyere og arbeidsgiverens fradragsrett er i behold.

Jeg vil også gjenta at unntaksbestemmelsen for gaver i ansettelsesforhold ikke er begrunnet ut fra hensynet til bedrifter som konkurrerer på bedriftsgavemarkedet. Begrunnelsen for det skattefrie bunnbeløpet for gaver i ansettelsesforhold er hovedsakelig av praktisk og likningsteknisk karakter, slik at arbeidsgiver og skattemyndighetene ikke trenger å forholde seg til bagatellmessige beløp. Uten den skattefrie beløpsgrensen ville også små julegaver og oppmerksomheter (med unntak av jubileumsgaver) fra arbeidsgiver bli skattepliktige.

Som du siterer i ditt spørsmål, viste jeg i mitt svar til at Finansdepartementet arbeider med et forslag til revisjon av reglene om skattefritak for visse naturalytelser, og at beløpsgrensen for gaver i ansettelsesforhold ville vurderes i denne sammenhengen. Arbeidet med revisjonen av regelverket for naturalytelser er ikke ferdigstilt. Utsettelsen må bl.a. ses i sammenheng med Skatteutvalget som Regjeringen oppnevnte i januar 2002. Skatteutvalget har fått frist til å levere sin utredning 31. januar 2003.