Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:200 (2002-2003)
Innlevert: 17.12.2002
Sendt: 18.12.2002
Besvart: 15.01.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Innebærer statsrådens svar på skriftlig spørsmål nr. 129 (2002-2003) at departementet stiller seg åpen for at MTB-er fortsatt skal kunne ha hjemmebase ved Olavsvern, og vil departementet i tilfelle gi klare signaler til Forsvarets ledelse om at stasjonering i Nord-Norge er ønskelig?

Begrunnelse

Hovedbegrunnelser for å videreføre MTB-våpenet ved behandling av St.meld. nr. 45 var at en utfasing av disse fartøyene ville føre til en uakseptabel lav tilstedeværelse av marinefartøyer i Nord-Norge.
Sjøforsvarets øverste ledelse, støttet både av øverstkommanderende i Nord- og Sør-Norge, har gjentatte ganger uttalt at målsettingen om øket tilstedeværelse i Nord-Norge bare kan realiseres ved fortsatt fast stasjonering av MTB-er ved Olavsvern. I dette ligger også en erkjennelse av at den jevne tilstedeværelsen av marinefartøyer i Nord-Norge i den nære fremtid kun kan ivaretas av Hauk-klasse MTB-er. Det vil gå mange år før både nye fregatter og Skjold-klasse MTB kan ivareta operativ tilstedeværelse i Nord-Norge, og da sannsynligvis til en langt høyere pris. Det har i den senere tid blitt kjent at også Kystvakten må redusere sin aktivitet i landsdelen grunnet bestemmelsen om at det i fremtiden må betales mva. for innleie av fartøyer.
Fra Forsvarets side har Stortingets behandling av St.prp. nr. 55, ledsaget av departementets iverksettingsbrev, blitt tolket som et pålegg om å flytte 22. MTB-skvadron fra Tromsø til Bergen. Derfor forberedes nå overføring av hjemmebase for skvadronen til Haakonsvern. Dette gjøres selv om det ikke er beregnet å gi økonomisk gevinst og med stor risiko for at målsettingen om tilstedeværelse ikke kan realiseres.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Kjernen i spørsmålet berører Sjøforsvarets evne til troverdig tilstedeværelse i Nord-Norge sett i lys av den pågående omstillingen i Forsvaret. Dette er et svært viktig spørsmål, og derfor også en problemstilling jeg har et sterkt fokus på. Jeg redegjorde bl.a. for dette i mitt foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 6. januar.

I 2003 blir nivået for Sjøforsvarets aktiviteter, i henhold til Forsvarets planer, høyere enn i fjor - og høyere enn på svært lenge.

- KNM "Valkyrien", med sin slepe- og bergingskapasitet, vil oppholde seg mer i Nord-Norge. Dette vil få betydelige positive beredskapsmessige konsekvenser.

- Videre vil tilstedeværelsen av fregatter øke fra 8 til 26 uker.

- Den ytre kystvakten vil styrkes i Nord-Norge, ved å ta inn et syvende fartøy, og

- i løpet av januar vil fem av seks Orionfly være fullt operative.

- Det blir også to store øvelser i nord i 2003: Joint Winter 03 og Flotex 03.

Tilstedeværelsen i Nord-Norge blir ytterligere styrket når alle de 14 fartøyene i Hauk-klassen er ferdig modifisert. Når nye Skjold-klasse MTB-er og nye fregatter blir levert, får vi ytterligere styrket aktivitet i nord.

Det bør med andre ord ikke være tvil om at Forsvaret oppfyller Stortingets intensjoner om tilstedeværelse i Nord-Norge.

Så til det konkrete spørsmålet om stasjonering av MTB-er på Olavsvern. En grunnleggende forutsetning for at vi skal klare å nå målene for omstillingen og frigjøre ressurser til operative formål, er at vi tilpasser strukturen til en mest mulig rasjonell og kostnadseffektiv drift. Forsvarssjefen har derfor, som jeg redegjorde for i mitt svar på tidligere spørsmål (nr. 129), fått i oppdrag å drifte Hauk-klassen MTB-er på den mest kostnadseffektive måte. Dette er i henhold Stortingets intensjoner, se Innst. S. nr. 232 (2001-2002), jf. St.prp. nr. 55 (2001-2002) kap. 4.3 Sjøforsvaret: "Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, vil for øvrig understreke at det er viktig å sikre en god, fleksibel og kostnadseffektiv løsning for hvor MTB-ene skal være stasjonert mht. driftsutgifter. Stasjoneringen må imidlertid ikke redusere tilstedeværelsen i nord. Den sjømilitære tilstedeværelsen i nord bør vurderes økt".

Gjeldende planer er at driften av Hauk-klassen MTB-er skal samles på Haakonsvern orlogsstasjon (HOS). Kostnadsberegninger foretatt i grunnlagsarbeidene for St.prp. nr. 55 (2001-2002) viste at dette var det klart mest kostnadseffektive alternativ, jf. St.prp. nr. 55 (2001-2002) kap. 4.3.1 Understøttelse/stasjonering av MTB-våpenet. Olavsvern videreføres som base underlagt HOS med nødvendig evne til understøttelse av de operative behov norske og allierte fartøyer har ved operasjoner i nordområdene. Evnen til understøttelse av MTB-våpenet vil bli tillagt særlig vekt ved den fremtidige organiseringen av basen på Olavsvern.