Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:201 (2002-2003)
Innlevert: 18.12.2002
Sendt: 18.12.2002
Besvart: 07.01.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Framfylkingen i Norge har søkt om kompensasjon til frivillige organisasjoner for merutgifter som følge av merverdiavgiftsreformen, men har fått avslag på søknaden fra Hedmark fylkesskattekontor og avslag på anken til Skattedirektoratet. Begrunnelsen for avslaget er at Framfylkingen skulle være en partitilknyttet organisasjon som driver politisk virksomhet. Framfylkingen er etter min mening ikke partitilknyttet, men LO-tilknyttet.
Mener finansministeren at Framfylkingen har krav på momskompensasjon?

Begrunnelse

I brev av 31. oktober 2002 til Skattedirektoratet har Hedmark fylkesskattekontor begrunnet nærmere avslaget på søknaden slik: "Fra vedtektene til "Framfylkingen" § 1- Formål 1. setning, hitsettes følgende: "Framfylkingen er LOs barne- og familieorganisasjon, og ser det som sin oppgave å sette nye slektsledd i stand til å føre videre arbeiderbevegelsens kulturelle og sosiale tradisjoner." Under samme paragraf, nest siste setning, hitsettes videre: "Organisasjonen vil engasjere seg i barnepolitiske saker og gjennom aktiviteter bidra til forståelse av politiske virkemidler og samfunnsmessig innsats."
Med bakgrunn i denne formålsbeskrivelsen i vedtektene, finner fylkesskattekontoret det ikke tvilsomt at Framfylkingen er en organisasjon som har til hensikt å drive politisk arbeid. Videre er det utvilsomt at Framfylkingen er tilknyttet LO som er en nærings-, yrkes- og arbeidslivsorganisasjon. I retningslinjene pkt. 2 (Hvilke organisasjoner kan søke refusjon) er det gitt en avgrensing av de organisasjoner som omfattes av ordningen. Her er det også gitt eksempler på foreninger som faller utenfor ordningen. Fra retningslinjenes punkt 2, 4. avsnitt hitsettes følgende: "Eksempler på organisasjoner som vil falle utenfor ordningen: - Nærings-, yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner, fagforeninger og politiske partier og partitilknyttede organisasjoner som driver politisk arbeid."
Framfylkingen skriver følgende i sitt brev av 5. desember 2002 til Hedmark fylkesskattekontor: "Vi har merket oss at Skattedirektoratet opprettholder fylkeskattekontorets vedtak, men at begrunnelsen for avslaget er endret. Per telefon er vi informert om at vedtaket ikke kan ankes. Vi vil ta dette opp med rette instans for å få en vurdering av om det medfører riktighet at ny begrunnelse blir stående som vedtak uten mulighet for anke. (...) Framfylkingen er stolt av å være en frivillig, landsomfattende og selvstendig barnepolitisk organisasjon. "FN-konvensjonen om barnets rettigheter" er en av grunnpilarene i vår virksomhet. Konvensjonen ble ratifisert 8. januar 1991. Dette var en politisk handling. LNU omtaler noen av sine organisasjoner som "rusgiftspolitiske" og organisasjonen "Europeisk ungdom" er Europabevegelsens ungdomsorganisasjon, altså en ren politisk organisasjon. Slik kan det gis eksempler for de fleste organisasjoner som er med i LNU. Vi mener det må skilles mellom partipolitisk og politisk aktivitet. Vi ønsker å se om likhetsprinsippet for de forskjellige organisasjonene er ivaretatt."
Jeg mener det er feil å legge til grunn at Framfylkingen er tilknyttet et politisk parti. Framfylkingen er en selvstendig organisasjon tilknyttet LO, ikke Arbeiderpartiet. Framfylkingen er ikke en nærings-, yrkes- eller arbeidslivsorganisasjon selv om LO er det. Det er mange organisasjoner (eks. humanitære eller religiøse) som driver en eller annen form for politisk arbeid som kommer innenfor ordningen.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Henvendelsen er foranlediget av at Framfylkingen har fått avslag på sin søknad om momskompensasjon for merutgifter som følge av merverdiavgiftsreformen. Framfylkingen har påklaget fylkesskattekontorets vedtak til Skattedirektoratet som er rette klageinstans etter ordningen. Klagen førte ikke frem. Det hevdes at søknaden ikke skulle vært avslått og det vises bl.a. til at fylkesskattekontoret i sitt avslag har lagt til grunn at Framfylkingen er en partitilknyttet organisasjon. Du hevder at dette ikke er riktig, fordi Framfylkingen er tilknyttet LO som ikke er et politisk parti. I begrunnelsen for spørsmålet fremgår det også at Framfylkingen hevder at Skattedirektoratet i sin klagebehandling har begrunnet avslaget annerledes enn det fylkesskattekontoret har gjort og at dette må gi Framfylkingen ytterligere klageadgang.

Retningslinjene for kompensasjonsordningen er fastsatt av Finansdepartementet 9. juli 2002. Det følger av retningslinjenes punkt 2 hvilke organisasjoner som kan søke etter ordningen. Ordningen omfatter veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner - såkalte frivillige organisasjoner - slik disse er avgrenset i merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 bokstav d. Spørsmålet i denne saken er altså om Framfylkingen kommer innenfor avgrensningen av veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner i merverdiavgiftsloven § 5 første ledd nr. 1 bokstav d. På generelt grunnlag kan jeg si at det følger av forarbeidene til bestemmelsen at begrepene veldedige og allmennyttige er skjønnsmessige begreper som har fått sitt innhold presisert gjennom forvaltningspraksis, se bl.a. Ot.prp. nr. 24 (1991-92) Om lov om endringer i lov om skatt av formue og inntekt og lov om merverdiavgift. Det er gitt en rekke eksempler i forarbeidene på organisasjoner som anses å være utenfor avgrensningen, bl.a. politiske partier og partitilknyttede organisasjoner. Dette er imidlertid bare eksempler og det må i hver sak foretas en konkret vurdering.

Jeg er gjort kjent med at Framfylkingen har tatt opp disse spørsmålene med Finansdepartementet på administrativt nivå. Departementet vil besvare denne henvendelsen så raskt som mulig. Jeg finner det derfor ikke naturlig å gå inn i saken nå.