Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:203 (2002-2003)
Innlevert: 18.12.2002
Sendt: 19.12.2002
Besvart: 07.01.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): KSO (Klinikk for seksuell opplysning) driver forebyggende arbeid rettet mot uønskede svangerskap, prevensjonsveiledning og informasjon for å forebygge seksuelt overførbare sykdommer. Helsetilsynet bruker KSOs kunnskaper for å heve kompetansen til helsepersonell. Med bakgrunn i handlingsplanen "Forebygging av uønsket svangerskap og abort 1999-2003" satses det betydelig mer midler på å forebygge aborter på kvinner som allerede er gravide.
Hva er grunnen til den store forskjellen mellom bevilgningene over statsbudsjettet til KSO og AAN (Stiftelsen Alternativ til abort)?

Begrunnelse

I handlingsplanen "Forebygging av uønsket svangerskap og abort 1999-2003" understrekes viktigheten av å ha gode forebyggende tiltak mot uønskede svangerskap. Det fremheves også som viktig å styrke helsepersonells kompetanse på dette området. Alle som arbeider for å forebygge nettopp uønskede svangerskap fordi dette er den mest opplagte måten å forebygge aborter på, har hatt forventninger til disse uttalelsene i handlingsplanen. Jeg ser imidlertid at arbeidet for å forebygge aborter ved samtaletilbud og prevensjonsveiledning til kvinner som allerede er blitt gravide, prioriteres framfor forebygging av uønskede svangerskap. AAN, som er en privat stiftelse, bevilges mye mer midler over statsbudsjettet for å forebygge aborter hos allerede gravide. Det er viktig at de kvinner som er blitt uønsket gravide, og som er i tvil om de skal fullføre graviditeten, får et godt veiledningstilbud og tilbud om oppfølging. Dette er imidlertid et tilbud ikke bare AAN, men også helsestasjoner og andre offentlige myndigheter gir. KSO er et unikt lavterskeltilbud til ungdom i Oslo og Østlandsområdet, samtidig som KSO får henvendelser fra hele landet. Klinikken anses som en ressurs for helsepersonell som arbeider innen handlingsplanens nedslagsfelt, og KSO bruker mye tid på veiledning og undervisning av helsesøstre, jordmødre og leger som arbeider innenfor feltet eller skal starte opp. Klinikkens arbeidsmetoder er nedfelt i en metodebok samt seksualundervisningsopplegg og danner en standard for hvordan slikt arbeid drives på landsbasis.
KSO har også et spesielt fokus på prevensjonsveiledning og forebygging mot seksuell overførbare sykdommer som kan føre til barnløshet. Jeg vil også poengtere nyere undersøkelser som viser at ungdomsskoleelever har en mye tidligere seksuell debut enn antatt, jf. Aftenposten 18. desember 2002.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: I handlingsplanen "Forebygging av uønsket svangerskap og abort 1999-2003" fremheves forebygging av uønskede svangerskap og abort som en sentral del av det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Hoveddelen av midlene på handlingsplanen går til tiltak for å forebygge uønskede svangerskap, og dermed også indirekte potensielle aborter. Gjennom å forebygge uønskede svangerskap og abort er det også et mål å medvirke til fysisk, psykisk, åndelig og sosialt velvære for den enkelte, samt medvirke til at enkeltmennesket får best mulig kontroll over, og glede i livssituasjonen sin.

Stiftelsen Alternativ til abort (AAN) og Klinikk for seksuell opplysning (KSO) har begge viktige oppgaver innen dette forebyggingsområdet vedrørende samliv, seksualitet og prevensjon.

Stiftelsen AAN er en landsomfattende organisasjon med 19 fylkesvise rådgivningskontorer. AAN arbeider ut fra målsettingen å verne det ufødte liv ved å tilby rådgivning, hjelp og støtte. I sitt arbeid vektlegger AAN å være et veilednings- og rådgivningskontor for gravide, og samtaletilbudet er rettet mot kvinner eller par både før og etter valg om abort eller gjennomføring av svangerskap.

AAN er blitt tildelt midler over statsbudsjettet fra 1979 til drift av AAN-kontorene ut fra behovet for et slikt tilbud til befolkningen, i tillegg til det offentlige veilednings- og rådgivningstilbudet i helsetjenesten. I 2003 har Stortinget bevilget 13,57 mill. kr til AANs virksomhet.

KSO er et byomfattende tilbud tilknyttet bydel 5 i Oslo kommune, og har i alle år eksistert vesentlig ved hjelp av kommunale midler. I 1991 inngikk klinikken en driftsavtale med Oslo kommune. KSO driver derfor primært med kommunale oppgaver rettet til ungdom og unge voksne om veiledning i samliv, seksualitet og prevensjon med formål å forebygge uønskede svangerskap, abort og seksuelt overførbare infeksjoner (SOI), samt drive opplysningsvirksomhet bl.a. til ungdomsskolelever i Oslo.

Når KSO påtar seg landsomfattende oppgaver som kompetansetiltak for helsepersonell, har KSO etter søknad fått tildelt midler fra handlingsplanen "Forebygging av uønsket svangerskap og abort 1999-2003". KSO fikk i 2001 og 2002 tildelt henholdsvis 650 000 og 700 000 kr til slike tiltak som hospitering for helsepersonell, fagkonferanser samt tilskudd til "sommeråpen" virksomhet.