Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:204 (2002-2003)
Innlevert: 18.12.2002
Sendt: 19.12.2002
Besvart: 07.01.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Gjennom EØS-avtalen foregår det nå forhandlinger der det legges opp til økt internasjonal handel med bl.a. bakervarer og halvstekte produkter. Samtidig øker prisen på mel i Norge. Dette fører til at det blir mer lønnsomt for bakeriene å importere bakervarer som f.eks. rå deigemner enn å bake selv, og mange arbeidsplasser står i fare for å gå tapt.
Hva vil finansministeren gjøre for å hindre en slik utvikling?

Begrunnelse

Bakerinæringen i Norge omsetter for rundt 6 mrd. kr i året og sysselsetter 7 800 personer fordelt på 450 bedrifter. Importen av bakervarer har økt med hele 98 pst. siden 1997, og utgjør i dag rundt 1 mrd. kr. De tre første kvartalene i år har importen av kaker og halvstekte produkter økt med 7 pst. Importen kommer i første rekke fra Danmark og Sverige, men også fra Frankrike og Italia.
For bakerinæringen i Norge er det et stort problem at tollen på bakervarer fjernes uten at det gjøres noe med tollen på mel. Et eksempel illustrerer dette: Råvareprisen på et kneippbrød bakt i Norge er 3,16 kr, mens den samme varen kan kjøpes som rå deig fra Danmark for 1,86 kr. Denne differansen fører til at mange bakerier vurderer å flagge ut deler av baksten og i større grad satse på agentur. En slik utvikling vil være svært uheldig for sysselsettingen i næringen, og vil være vanskelig å snu når arbeidsplassene først er tapt.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: I 2002 har det pågått forhandlinger mellom Norge og EU om handel med landbruksvarer etter henholdsvis artikkel 19 og protokoll 3 i EØS-avtalen.

Etter artikkel 19 i EØS-avtalen skal Norge og EU med to års mellomrom gjennomgå vilkårene for handel med basis landbruksvarer (melk, kjøtt, korn mv.) med sikte utvidet handel. Dette skal skje innenfor rammene av partenes respektive landbrukspolitikk. Norge og EU-kommisjonen kom 18. desember 2002 til enighet om en skisse til avtale som innebærer en utvidelse av handelen for en rekke landbruksprodukter, bl.a. kjøtt, ost og grønnsaker. Mel og melbaserte produkter inngår ikke i skissen til avtale som nå er til godkjenning i EUs medlemsland.

Protokoll 3 i EØS-avtalen omfatter handel med bearbeidede landbruksvarer som f.eks. syltetøy, margarin, pizza og bakervarer. Dette er frihandelsvarer der protokoll 3 gjennom tollsatser utjevner forskjeller i råvarepriser mellom EU og Norge slik at de ferdige produktene skal kunne konkurrere på like vilkår innenfor EØS-området. Protokoll 3-avtalen ble først ferdigforhandlet høsten 2001 og iverksatt fra 1. januar 2002. I avtalen lå det en forpliktelse om at partene innen utgangen av 2002 skulle gjennomgå tollsatsene for å eliminere eventuell industribeskyttelse, dvs. toll som er høyere enn det som er nødvendig for å utjevne forskjeller i råvarepriser mellom Norge og EU.

Norge og EU-kommisjonen kom 20. desember 2002 til enighet om skisse til avtale om fjerning av industribeskyttelsen for en rekke bearbeidede landbruksvarer. Dette vil få virkning fra 1. juli 2004. Dersom avtalen blir vedtatt vil dette redusere tollbeskyttelsen for enkelte bakervarer, bl.a. deiger og kakemiks, med 37 øre pr. kg. Avtalen omfatter ikke viktige varegrupper innen den melbaserte industrien som stekte bakervarer (eks. kaker) eller forstekte bakervarer (eks. bagetter).

Den nye avtalen alene vil således ha begrenset virkning for den melbaserte industrien. Fra myndighetene side er en imidlertid generelt oppmerksom på utviklingen i konkurransesituasjonen for bakervarer. Jeg har merket meg at bakerinæringen mener at tollen på mel bør settes ned. Den anvendte tollsatsen på mel er dimensjonert slik at det skal være grunnlag for å realisere målprisene på matkorn som er fastsatt i jordbruksavtalen. Regjeringen er opptatt av at både landbrukspolitiske rammebetingelser og generelle konkurransevilkår utformes slik at denne industriens evne til å møte internasjonal konkurranse ikke svekkes.