Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:210 (2002-2003)
Innlevert: 08.01.2003
Sendt: 09.01.2003
Besvart: 16.01.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Vokser soningskøen fortsatt, hva var status ved årsskiftet, hva er prognosen for inneværende år, og vil de økonomiske ressursene pr. soningsplass/døgn øke eller bli redusert i 2003?

Begrunnelse

Soningskøen i Norge vokser. Over 2 000 mennesker venter på å sone. Flere varetektsinnsatte er løslatt pga. plassmangel og mange må vente i lang tid for soning. Det er resultatløst å innføre strengere straffer når man ikke har kapasitet til mer soning. Strafferettens legitimitet tapes ved en slik situasjon.
Det er dessuten betenkelig at ikke kriminalomsorgen er i stand til å imøtekomme krav om rehabilitering av de innsatte pga. knappe ressurser. Slik får vi mer kriminalitet og flere kriminelle. Særlig alvorlig er det at man ikke får plassert siktede i varetekt.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Soningskøen har ved tellingene pr. 31. mars 2002, 30. juni 2002 og 30. september 2002 vært relativt stabil med henholdsvis 2 443, 2 681 og 2 509 dommer i kø. Det antall fengselsdøgn køen utgjør, beregnet i forhold til løslatelse på 2/3 tid, har vist en tilsvarende tendens med henholdsvis 169 391, 170 417 og 171 076 døgn. Køen beregnet i fengselsdøgn tilsvarer full utnyttelse i ett år av henholdsvis 464, 467 og 469 fengselsplasser. Tallene for 31. desember 2002 vil foreligge i månedsskiftet januar/februar.

Den videre utvikling av soningskøen har sammenheng med flere faktorer: antall fengselsplasser, politiets behov for varetekt, avslag på løslatelse ved 2/3 tid, antall pådømte straffesaker/rettskraftige dommer, den gjennomsnittlige domslengden på rettskraftige dommer og domstolenes bruk av samfunnsstraff. Jeg har store forventninger til samfunnsstraffen som et godt alternativ til ubetinget fengselsstraff, og at den også vil kunne bidra til å redusere soningskøen. Det legges opp til et nært samarbeid med påtalemyndigheten for å informere om samfunnsstraff som straffealternativ. Kriminalomsorgens sentrale forvaltning skal påse at det arbeides aktivt for å videreutvikle innholdet i samfunnsstraffen.

Også i 2003 vil arbeidet med å avvikle soningskøen ha høy prioritet. Det er derfor en stor utfordring for kriminalomsorgen å sikre innsatte muligheter for rehabilitering. I 2003 vil departementet videreføre arbeidet med å videreutvikle innholdet i straffegjennomføringen. I tillegg til en vekst i programvirksomheten vil departementet også fokusere på andre rehabiliterende tiltak i fengsel som en videreutvikling av kontaktbetjentrollen, bruk av fremtidsplaner og et tettere forvaltningssamarbeid.

Økningen i kriminalomsorgens driftsramme i 2003 skal finansiere kapasitetsutvidelser, gjøre promilleprogrammet landsdekkende, øke bruken av overføring til institusjon utenfor fengsel for domfelte med rusproblemer og styrke tilbudet til voldsdømte. Utover dette er driftsrammen videreført.