Skriftlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:215 (2002-2003)
Innlevert: 09.01.2003
Sendt: 10.01.2003
Besvart: 17.01.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Vansjø ved Moss er drikkevannskilde for 60 000 mennesker, men er sterkt forurenset med fremvekst av blågrønne alger pga. store utslipp av fosfor og nitrogen. Grunneiere mener en nedtapping av vann av stort omfang vil gi bedre omløp i innsjøen. Man blir kvitt stillestående og forurenset vann som et bidrag til å bedre vannkvaliteten.
Mener statsråden en nedtapping innenfor forsvarlige grenser vil være et viktig bidrag til å bedre vannkvaliteten?

Begrunnelse

Vansjø er sterkt forurenset bl.a. pga. betydelige utslipp av fosfor og nitrogen fra landbruket og kommunale avløp. Blågrønne alger i store mengder har fremtvunget badeforbud i deler av innsjøen. Det kreves beløp i 100 millioner klassen for å avhjelpe problemene med utslipp og avrenning på en tilfredsstillende måte.
Grunneiere ved Vansjø mener man nå har en mulighet til å bedre forholdene ved at sjøen tappes ned maksimalt. Med all snøen som ligger i nedbørsfeltet vil snøsmeltingen til våren sørge for at vannstanden normaliseres. Vintervannstanden i Vansjø skal være 2,10 meter, men ifølge reglementet kan innsjøen tappes ned til 1,50 meter. En slik tapping vil også gi større strømproduksjon i det tilhørende kraftverket.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Jeg deler representanten Hedstrøms bekymring for miljøtilstanden i Vansjø, og er enig i at det er behov for tiltak mot forurensningen i vassdraget. Regjeringen har derfor i budsjettet for 2003 satt av 3 mill. kr til helhetlig vannforvaltning som i hovedsak vil gå til arbeid med å bedre vannkvaliteten i Hobøl-Vansjøvassdraget.

Jeg har innhentet kommentarer til representantens forslag om å tappe ned Vansjø fra Statens forurensningstilsyn som igjen har kontaktet fylkesmannen i Østfold. De peker på at blågrønnalgene om vinteren vil være i en "dvaletilstand" i bunnvannet. En rask nedtapping vil derfor ikke resultere i at man får "tak i" blågrønnalgene, men derimot tappe ut oksygenrikt overflatevann og la det oksygenfattige bunnvannet med blågrønnalger være igjen. Virkningene ved å tappe ut mer overflatevann fra Vansjø midt på vinteren vil ut fra eksisterende kunnskap derfor neppe ha noen effekt på oppblomstring av blågrønnalger om sommeren.

Hvis det fortsatt ligger mye snø i nedbørfeltet på ettervinteren kan det være hensiktsmessig å holde en lav vannstand for å minske risikoen for oversvømmelse av landbruksarealer på våren med påfølgende utvasking av næringssalter. Dette er imidlertid allerede ivaretatt i gjeldende bestemmelser for regulering av vannstanden i vassdraget.

Vansjø er i en ubalansert situasjon med altfor store tilførsler av forurensninger fra spesielt landbruk og mindre avløpsanlegg. Fokus bør derfor fortsatt være rettet mot tiltak for å fjerne fosfor og nitrogen fra kildene.