Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:222 (2002-2003)
Innlevert: 14.01.2003
Sendt: 14.01.2003
Besvart: 20.01.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Hvilke sanksjonsmidler blir benyttet i forhold til produsenter av hvitevarer som ikke overholder påbudet om energimerking, slik at forbrukeren får den nødvendige informasjonen om produktets energieffektivitet?

Begrunnelse

I Nord-Europa har det skjedd en klar overgang fra A- og B-kvaliteter til A- og B-kvaliteter etter at det ble innført energimerking på hvitevarer. Tendensen er helt klar for vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og kjøleskap.
Ifølge et foreløpig notat fra SIFO heter det at det ikke alltid er mulig å stole på bedriftenes selvklassifisering. Apparater som er merket med A holder ofte B-kvalitet. Det er også et problem at ikke alle apparater er merket slik det er påbudt. I Sverige har forhandlere blitt ilagt bøter for ikke å ha merket eller for å ha feilmerket apparater. Det har hittil ikke blitt gjort i Norge.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Spørsmålet gjelder forskrift om angivelse av husholdningsapparaters energi- og ressursforbruk ved hjelp av merking og standardiserte vareopplysninger av 10. januar 1996. Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov om merking av forbruksvarer (merkeloven). Forskriften pålegger bl.a. leverandøren å forsyne apparatet med etikett i samsvar med forskriften og å påse at etikettene er riktige. Dersom leverandøren bryter disse pliktene, er sanksjonen i dag bøtestraff.

Det fremgår av merkeloven at forsettlig eller aktløs overtredelse av de aktuelle bestemmelsene straffes med bøter.

Barne- og familiedepartementet har forvaltningsansvaret for merkeloven, og for flere forskrifter gitt i medhold av denne. Olje- og energidepartementet og Barne- og familiedepartementet er enig om at straff som sanksjonsmiddel ikke alltid står i forhold til de plikter lov og forskrifter stiller, og at det er grunn til å vurdere om andre sanksjonsmidler bør knyttes til overtredelse av loven og forskriften om energimerking.

Det offentlig oppnevnte sanksjonsutvalget vil avgi innstilling med det første. Utvalget har hatt til oppgave å foreta en grunnleggende gjennomtenkning av hvordan det bør reageres mot lovbrudd og vurdere sanksjoner som kan være mer effektive og hensiktsmessige enn straff. Merkelovens sanksjonssystem vil derfor bli vurdert i sammenheng med utvalgets forslag og oppfølgingen av disse.