Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:225 (2002-2003)
Innlevert: 14.01.2003
Sendt: 14.01.2003
Besvart: 23.01.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Hvilke strakstiltak vil finansministeren foreta for å sikre at private livsforsikringsselskaper får tilby kommunale pensjonsordninger i overgangsperioden frem til Regjeringen legger frem en proposisjon om nødvendige endringer i forsikringsvirksomhetsloven, jf. vedtak i Stortinget i forbindelse med Budsjett-innst. S. nr. 5?

Begrunnelse

Arbeidsretten avsa 8. oktober 2002 dom som innebar at det ville være tariffstridig dersom en kommune flyttet sin pensjonsordning til en pensjonsinnretning som ikke utjevner premien på alder og kjønn. Forsikringsvirksomhetsloven er til hinder for en slik praksis. KLP har imidlertid tidligere fått dispensasjon fra loven for å kunne tilby slike premier til kommunene.
Gjennom budsjettforliket mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene ble det i forbindelse med behandlingen av Budsjett-innst. S. nr. 5 (2002-2003) gjort vedtak om at Regjeringen innen november 2003 skal fremme en proposisjon med nødvendige lovendringer, som skal sikre reell konkurranse i pensjonsmarkedet.
Manglende samsvar mellom Finansdepartementets dispensasjonsvilkår og tariffpartenes vedtak om forståelse av Arbeidsrettens dom har skapt en situasjon der ingen livsforsikringsselskap, foruten KLP, pr. 1. januar 2003 kunne tilby et produkt for kommunale pensjonsordninger.
Dette medfører at de kommuner som fikk fellende dom i Arbeidsretten pr. 1. juli 2003 vil bli tvunget over til KLP. Dermed oppstår det en monopolsituasjon innenfor kommunale pensjonsordninger, noe som åpenbart ikke er Stortingets ønske.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Innledningsvis vil jeg peke på at Finansdepartementet 29. november 2002 gav Storebrand Livsforsikring, Gjensidige NOR Spareforsikring og Vital Forsikring dispensasjoner fra enkelte bestemmelser i forsikringsvirksomhetsloven. Dispensasjonene gjelder inntil Banklovkommisjonens 10. utredning er ferdigbehandlet. Dispensasjonene er begrunnet i en vilje til å avhjelpe den konkrete situasjonen som oppstod etter Arbeidsrettens dom 8. oktober 2002, for forsikringsselskaper og forsikringskunder som er bundet av Hovedtariffavtalen for kommuner mv.

Departementet utformet sine dispensasjoner og vilkår etter hva man har ansett å følge av Hovedtariffavtalens krav om et finansieringssystem som er kjønnsnøytralt og som ikke virker utstøtende på eldre arbeidstakere, og samtidig under hensyntagen til hva man har funnet forsvarlig å tillate uten å ha et bredere vurderingsgrunnlag å støtte seg til. Departementet har merket seg at det ved dette årsskiftet var fire kommuner som valgte å flytte sin pensjonsordning fra KLP til annet selskap. Dette representerte et samlet flyttebeløp på vel 700 mill. kr.

I brev til departementet 20. desember 2002 skrev Kommunenes Sentralforbund (KS) at departementets dispensasjoner til Storebrand Livsforsikring, Gjensidige NOR Spareforsikring og Vital Livsforsikring ikke åpner for at disse selskapene kan tilby produkter i overensstemmelse med Hovedtariffavtalens krav.

Som kjent la du, Siv Jensen og Gjermund Hagesæter fram et Dokument nr. 8-forslag våren 2002 vedrørende konkurransesituasjonen i markedet for kommunale tjenestepensjonsordninger. På bakgrunn av dette samt finanskomiteens innstilling, ba Finansdepartementet Banklovkommisjonen i brev av 15. mai 2002 om å vurdere problemstillinger knyttet til premieberegning i og flytting fra KLP og å utarbeide forslag til eventuelle tiltak. Banklovkommisjonen ble bedt om å legge vekt på konkurransemessige forhold. Det er forventet at Banklovkommisjonens utredning blir ferdig i månedsskiftet februar/mars 2003.

Banklovkommisjonen utreder endringer i forsikringsvirksomhetsloven. Det nevnes her at flytting fra KLP bare kan skje ved årsskiftene. Det er derfor viktig å ha nye lovregler vedtatt og iverksatt før årsskiftet 2003/2004. Et særskilt flyttespørsmål knytter seg til de 11 kommunene som ble dømt i Arbeidsretten, og som må ha endret sine kontraktsforhold innen 1. juli 2003. Denne problemstillingen vil bli vurdert etter at Banklovkommisjonens utredning har vært på høring.