Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:226 (2002-2003)
Innlevert: 14.01.2003
Sendt: 15.01.2003
Besvart: 22.01.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Hva er Regjeringas syn på USAs og Storbritannias bombing i flyforbudssonene; er irakiske skudd mot USA og Storbritannias fly brudd på FN-resolusjonene, og er USA og Storbritannias bombinger handlinger i tråd med den siste FN-resolusjonen og i tilfelle ikke, hva vil Regjeringa gjøre for å påvirke USA og Storbritannia til å slutte med denne folkerettsstridige bombinga?

Begrunnelse

De såkalte flyforbudssonene i Irak ble oppretta av USA, Storbritannia og Frankrike etter Golf-krigen for å beskytte den kurdiske befolkningen i nord og den shia-muslimske befolkningen i sør. Frankrike deltar ikke lenger, og sonene er ikke godkjent av FN.
USA og Storbritannia har nærmest uavlatt bombet i flyforbudssonene de siste 12 åra. Bare i år har en foretatt en rekke bombetokter.
USA og Storbritannia kaller disse bombetoktene, som har kostet hundrevis sivile livet opp gjennom årene, for sjølforsvar.
FNs generalsekretær Kofi Annan støtter ikke USAs syn om at Irak bryter FN-resolusjonene når de skyter mot allierte fly i flyforbudssonene.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Flyforbudssonene omtales ikke i de resolusjonene som FNs sikkerhetsråd har vedtatt om Irak, heller ikke i resolusjon 1441 av 8. november 2002.

Derimot har Sikkerhetsrådet gjentatte ganger fordømt det irakiske regimets omfattende og systematiske overgrep mot den kurdiske minoritet nord i landet, og mot det shia-muslimske befolkningsflertallet, som lever i Sør-Irak. Allerede i 1991 fastslo Sikkerhetsrådet at disse overgrepene var en direkte trussel mot internasjonal fred og sikkerhet i regionen.

Bakgrunnen for flyforbudssonene er de generelle krav i Sikkerhetsrådets våpenhvileresolusjon 687 og de klare pålegg til Irak i resolusjon 688 om overholdelse av humanitære krav overfor de forfulgte befolkningsgruppene. Kontrolltiltakene i sonene har bidratt til å trygge sikkerheten for de nevnte befolkningsgruppene ved å umuliggjøre irakiske overgrep.

Også i Sikkerhetsrådets resolusjon 1441 vises det til at Irak ikke har oppfylt kravene i resolusjon 688 om å stoppe undertrykkingen av sivilbefolkningen. Det er således det irakiske regimet som sitter med nøkkelen til en opphevelse av sonene og de øvrige tiltak som er iverksatt av det internasjonale samfunn.