Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:227 (2002-2003)
Innlevert: 15.01.2003
Sendt: 15.01.2003
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 20.01.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Vil statsråden vurdere å inkludere noteblad, notehefter og notebøker i merverdiavgiftsfritaket for bøker?

Begrunnelse

I lov om merverdiavgift § 16 er bøker fritatt for merverdiavgift. Fritaket er ytterligere definert og avgrenset i forskrift om gjennomføring av avgiftsfritaket for bøker. I § 2 ledd 12 i forskriften står det at avgiftsfritaket ikke omfatter omsetning av "Noteblad, notehefter og notebøker. Avgiftsfrie er likevel sangbøker selv om de inneholder noter".
Det er ting som tyder på at det frivillige musikklivet kopierer musikknoter ulovlig. Tall fra Kopinor viser at musikkforlagsbransjen taper over 70 mill. kr årlig på ulovlig kopiering. Kopinor og Musikkforleggerforeningen kom frem til mørketall for noen år siden da de gjorde et anslag over forbruk av notene i norsk musikkliv.
Når det frivillige musikklivet allerede har en presset økonomi, er merverdiavgift på noter en ikke ubetydelig ekstra byrde. Med et avgiftsfritak på noter vil den lovlige omsetningen sannsynligvis gå betraktelig opp. Vinnere vil bli både det frivillige musikklivet som gis større muligheter til å være lovlydige, og ikke minst rettighetsinnehaverne som vil få en større andel av sin rettmessige inntekt.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Spørsmålet er oversendt meg som rette statsråd.

I henvendelsen viser du til at et avgiftsfritak for noteblad mv. vil redusere den økonomiske byrden for det frivillige musikklivet og at lovlig omsetning av noteblad mv. vil øke slik at bl.a. rettighetsinnehavere vil få en større andel av sine rettmessige inntekter.

Bakgrunnen for avgiftsfritaket for bøker er at det, ved innføringen av merverdiavgiften, ble ansett uheldig å avgiftsbelegge det trykte ord i et så lite språksamfunn som det norske. Formålet med fritaket tilsier derfor ikke at noteblad mv. skal inkluderes i fritaket. Det at sangbøker som inneholder noter likevel er fritatt, er en praktisk og hensiktsmessig avgrensning av fritaket.

Som du ser av formålet for avgiftsfritaket for bøker, vil et fritak for noteblad mv. kreve et nytt fritak i merverdiavgiftsloven.

Jeg mener det ikke foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner til å utvide avgiftsfritaket som antydet i spørsmålet. Merverdiavgiften er en omfattende avgift på forbruk, og en av statens aller viktigste kilder for å finansiere offentlige tiltak. På en rekke områder vil en isolert sett kunne trekke frem positive sider ved å gi avgiftsfritak. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig til å konkludere med at avgiftsplikten bør opphøre på dette enkelte området.

For det første må man se problemet i forhold til andre avgiftsbelagte områder, og vurdere "viktigheten" av de ulike områdene opp mot hverandre. Fritak på enkelte områder må vurderes opp mot hverandre. Fritak på enkelte områder må vurderes opp mot eventuelle fritak på andre og kanskje viktigere områder. Dette er nødvendig for å sikre en god prioritering mellom ulike potensielle offentlige tiltak. En vurdering av et områdes samfunnsmessige viktighet og eventuelt ønskelighet av (ytterligere) stimulans er etter mitt syn heller ikke tilstrekkelig. Dette må veies opp mot betydningen av å bevare merverdiavgiften som en viktig finansieringskilde. Fritar man enkeltområde for enkeltområde vil en over tid undergrave merverdiavgiften som inntektskilde, noe som vil kunne medføre behov for kutt i offentlige utgifter eller økninger i andre skatter og avgifter. Samlet tilsier disse hensynene etter mitt syn at en bør være svært tilbakeholden med å frita flere områder for merverdiavgift. Er det virksomhet man ønsker å stimulere, er det generelt mer målrettet å gjøre dette gjennom direkte støtte.

Når det er sagt, er jeg enig i at noteblad mv. bør omsettes på lovlig vis, både av hensyn til det frivillige musikklivet og rettighetsinnehaverne. Imidlertid mener jeg altså at et merverdiavgiftsfritak ikke er veien å gå.