Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:229 (2002-2003)
Innlevert: 15.01.2003
Sendt: 16.01.2003
Besvart: 27.01.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Har utenriksministeren tatt initiativ til samtaler med Tyrkia og Syria samt andre nasjoner vedrørende problemene med å sende grunnløse asylsøkere hjem?

Begrunnelse

Under behandlingen av den såkalte Krekar-saken har det framkommet opplysninger om at Norge ikke har opprettet tilstrekkelige avtaler med tyrkiske og syriske myndigheter som sikrer transittmuligheter for personer som skal tilbakevises til Nord-Irak. Når Regjeringen mener at det ikke finnes et beskyttelsesbehov for kurdere fra Nord-Irak, burde det være naturlig at slike avtaler hadde vært opprettet all den tid en av de største gruppene av asylsøkere som kommer til Norge, er fra Irak.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Personer som har fått avslag på sine asylsøknader i Norge, plikter å forlate riket av eget tiltak. Mange asylsøkere unnlater imidlertid dette, og må derfor sendes ut av Norge med politieskorte. I mange tilfeller er det vanskelig å få gjennomført en slik tvangsmessig retur. Dette kan skyldes at opprinnelseslandet ikke aksepterer retur pga. manglende reisedokumenter og tvil om identitet, eller at enkelte land ikke returnerer asylsøkere i transitt. For ordens skyld vil jeg bemerke at vi ikke har problemer med å returnere tyrkere og syrere til deres opprinnelsesland.

For å effektivisere uttransporteringene arbeider norske myndigheter aktivt med å få i stand flere tilbaketakelses- og transittavtaler enn de vi allerede har. Kommunal- og regionaldepartementet har foretatt en prioritering av hvilke land som Norge ønsker å få i stand avtaler med. Kontakt med de aktuelle lands myndigheter vil gå gjennom de norske utenriksstasjonene. Det er for øvrig satt ned en arbeidsgruppe bestående av representanter bl.a. fra Utenriksdepartementet, Justisdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, som ser på tiltak som vil kunne lette gjennomføringen av returer.

Når det gjelder retur av kurdere til Nord-Irak gjør det seg gjeldende spesielle hensyn. Av åpenbare grunner er det ikke aktuelt å inngå tilbaketakelsesavtale med myndighetene i Bagdad. Noen få stater har forsøkt å få til ordninger som bygger på retur gjennom Tyrkia og Syria. Så langt vi er kjent med har det imidlertid ikke vært mulig å få til slike transittavtaler for nordirakere som ikke reiser frivillig. Norge står på ingen måte i noen særposisjon når det gjelder å finne egnede løsninger for retur av de aktuelle personer - de fleste land i Europa står overfor de samme utfordringene.

Enkelte land har imidlertid fått i stand avtaler med Tyrkia om transitt av personer som reiser hjem frivillig. Norge vil arbeide for å få i stand liknende avtaler med både Syria og Tyrkia, så snart forholdene ligger til rette for det. For øvrig samarbeider norske myndigheter med International Organization for Migration (IOM) for å tilrettelegge for at flere reiser hjem frivillig. IOM i Norge arbeider i dag aktivt med å få aksept for transitt gjennom Syria av de nordirakere i Norge som selv ønsker å reise hjem.

Jeg kan forsikre om at Regjeringen vurderer situasjonen fortløpende med sikte på gjennomføring av tiltak for retur til Nord-Irak av kurdere som ikke har rett til opphold i Norge.