Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:238 (2002-2003)
Innlevert: 16.01.2003
Sendt: 20.01.2003
Besvart: 24.01.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Jeg viser til Stortingets enstemmige vedtak om at overskuddsbaserte skatter ikke skal regnes med i framtidig konsesjonskraftpris. Stortinget vedtok at dette skulle endres fra 1. januar 2003 hvis mulig. Departementet har nå lagt på overskuddsskatter som innebærer at konsesjonskraftprisen har økt. Flere kommuner har ut fra stortingsbehandlingen budsjettert med økte inntekter pga. forannevnte endring.
Hva er framdriftsplanen, og når forventer statsråden at Stortingets krav er fulgt opp?

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Som oppfølging av Stortingets vedtak nr. 161, sendte Olje- og energidepartementet 14. januar d.å. på høring forslag til endringer av retningslinjer for beregning av konsesjonskraftprisen. Høringsfristen er satt til tirsdag 25. februar 2003. Departementet vil deretter foreta sluttbehandlingen av endringsforslaget så raskt som en forsvarlig saksbehandling tilsier.

Etter høringsrunden vil departementet også ta endelig standpunkt til iverksettelsestidspunktet for endringene. Endringene vil tre i kraft så raskt det er rettslig grunnlag for det. Frem til saken er endelig avklart, var det nødvendig for departementet å fastsette en midlertidig pris etter gjeldende retningslinjer. Grunnrente- og inntektsskatt er derfor tatt med i beregningen av den midlertidige prisen. Hvor lenge denne prisen skal gjelde, avklares etter høringsrunden.