Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:240 (2002-2003)
Innlevert: 17.01.2003
Sendt: 20.01.2003
Besvart: 27.01.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Fra sentrum av Kautokeino kommune er det 280 km til nærmeste sykehus, som er i Hammerfest. Kommunen sliter med rekruttering av leger, og transport av alvorlig syke pasienter med ambulanse medfører langvarig fravær for nøkkelpersonell fra kommunen. Kautokeino har hatt flyplass, men denne må utbedres for å kunne ta ned ambulansefly.
Ser statsråden behovet for opprusting av flystripen som ledd i å kunne ta ned luftambulanse når det haster med transport til sykehus?

Begrunnelse

En full opprusting av flyplassen til vanlig flytrafikk vil etter de opplysninger undertegnede har fått være langt dyrere enn å oppruste flystripen for rene luftambulanseoppdrag. Det er neppe næringsmessig grunnlag for ordinære ruteflygninger. Brannmannskap i kommunen vil kunne betjene landingslys og stå for brøyting av rullebanen på sine vakter, slik at det ikke tilkommer tilleggsutgifter til beredskap. Utgiftene vil ut fra opplysninger fra Kautokeino kommune gjelde landingslys og fast dekke. Mattilsynets etablering kan aktualisere debatten om et forsvarlig helsevesen som et rekrutteringstiltak.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Samferdselsdepartementet vurderte flyplassen i Kautokeino og eventuell rutedrift på denne på midten av 1990-tallet. Resultatet av utredningene ble lagt fram i St.meld. nr. 38 (1996-97) Norsk luftfartsplan 1998-2007, jf. Stortingets behandling av Innst. S. nr. 228 (1996-97). Konklusjonen i meldingen var "at ein ikkje har funne høve til å gå vidare med arbeid for ein statleg flyplass finansiert over Luftfartsverket sitt budsjett".

Jeg har bedt Helsedepartementet vurdere hvorvidt det nå, av hensyn til den akuttmedisinske beredskap eller andre forhold knyttet til helsevesenets drift, er behov for å istandsette flystripen i Kautokeino til å betjene ambulansefly.

Helsedepartementet har i denne forbindelse uttalt:

"I årene 1998 og 1999, før stengningen av flyplassen, ble det fløyet 22 oppdrag med ambulansefly til Kautokeino. Den akuttmedisinske beredskapen for indre deler av Finnmark fylke ivaretas i dag av redningstjenestens helikopter, som er stasjonert på Banak. I tillegg til akuttoppdrag åpner også dagens rekvireringsretningslinjer for overføringstransporter av pasienter som har medisinsk behov for det.

I forbindelse med oppfølgingen av St.meld. nr. 44 (2000-2001) "Redningshelikoptertjenesten i fremtiden" jf. Innst. S. nr. 156 (2001-2002), arbeider Justisdepartementet nå med innføring av tilstedevakt for crew i redningshelikoptertjenesten. Dette innebærer at kravet til reaksjonstid reduseres fra nå 60 til 15 minutter. Med dette vil målsettingen om at 90 pst. av befolkningen skal nås av legebemannet ambulanse i løpet av 1 time, også bli oppfylt i Finnmark.

Helse Nord arbeider nå med en gjennomgang av den akuttmedisinske beredskapssituasjonen i helseregionen. Helse Nord legger vekt på at finnmarkingene skal ha en spesialisthelsetjeneste som er av god kvalitet og tilgjengelighet tilpasset de spesielle geografiske og kommunikasjonsmessige forhold i Finnmark.

Helsedepartementet ser derfor ikke på nåværende tidspunkt tungtveiende grunner til at det skal åpnes flyplass i Kautokeino."