Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:241 (2002-2003)
Innlevert: 17.01.2003
Sendt: 20.01.2003
Besvart: 27.01.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): I sosialkomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2003 stilte et flertall seg positive til at Selli Rehabiliterings- og opptreningssenter gis permanent status som spesialinstitusjon for lungerehabilitering.
Vil statsråden bidra til at Selli får status som permanent opptreningssenter for lungerehabilitering i tråd med flertallets merknad, og fra hvilket tidspunkt vil dette i så fall tre i kraft?

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Selli Rehabiliterings- og opptreningssenter er i dag godkjent som opptreningsinstitusjon gruppe I med 48 godkjente sengeplasser. Som kjent vedtok Stortinget i behandlingen av statsbudsjettet for inneværende år en ny organiserings- og finansieringsordning for opptreningsinstitusjonene. Denne ordningen har som målsetting, gjennom avtaler mellom de respektive regionale helseforetak og den enkelte opptreningsinstitusjon, å knytte opptreningsinstitusjonene tettere opp imot spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder også for Selli.

Jeg er klar over den flertallsinnstilling fra sosialkomiteen som representanten Ballo refererer til. Helsedepartementet vil derfor innen kort tid ta kontakt med Helse Midt-Norge RHF i sakens anledning. Gjennom en slik kontakt vil spørsmålet vedrørende Selli bli tatt opp.