Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til finansministeren

Dokument nr. 15:244 (2002-2003)
Innlevert: 20.01.2003
Sendt: 20.01.2003
Besvart: 24.01.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva er status for forslaget om å oppheve autorisasjonsordningen for regnskapsførere, er det aktuelt å fremme dette forslaget for Stortinget, og hva er i tilfelle forventet framdrift?

Begrunnelse

Det vises til svar på skriftlig spørsmål nr. 186. Siden dette ikke er i nærheten av å besvare det spørsmålet som stilles, og bare inneholder informasjon som var allment kjent på forhånd, stilles spørsmålet på nytt. Statsråden må også kunne gi en beskrivelse av hvilken tidshorisont som ligger i begrepet "så snart som mulig".

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Departementet sendte 21. november 2001 på høring et forslag utarbeidet av Kredittilsynet om å oppheve autorisasjonsordningen. Subsidiært forslår Kredittilsynet enkelte lovendringer i regnskapsførerloven. Høringsfristen var 15. januar 2002.

Kredittilsynets forslag reiser flere prinsipielle spørsmål som departementet nå arbeider med å ta stilling til. Når det gjelder en eventuell opphevelse av autorisasjonsordningen, er det mange og ulike hensyn som gjør seg gjeldende. Blant annet må det vurderes om den offentlige autorisasjonsordningen er hensiktsmessig utformet og om den fungerer etter formålene bak ordningen. Vurderingene knyttet til disse spørsmålene, har vist seg å være komplekse og tidkrevende. Det vises også til at høringsinstansene er delt i sine uttalelser på dette punktet. Alternativt vurderes Kredittilsynets forslag om enkelte endringer i regnskapsførerloven. Som nevnt i mitt brev 20. desember 2002 til stortingsrepresentant Audun Bjørlo Lysbakken, er denne saken nå til behandling i departementet, og eventuelt lovforslag vil i tilfellet bli lagt fram for Stortinget så snart som mulig.