Skriftlig spørsmål fra Lars Egeland (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:246 (2002-2003)
Innlevert: 20.01.2003
Sendt: 20.01.2003
Besvart: 27.01.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Lars Egeland (SV)

Spørsmål

Lars Egeland (SV): Har Politidirektoratet etablert et prosedyreverk for relevant målrettet utspørring av de nødstilte for å sikre rett respons ved henvendelser til politiets nødtelefon 112?

Begrunnelse

Politiets nødtelefon 112 får svært mange feilanrop. Dette øker faren for at også riktige anrop ikke får den oppfølging de burde få. Medieoppslag den siste tida kan tyde på dette.
Det er derfor viktig å ha et prosedyreverk for å handtere utspørring ved oppringninger og rutiner for oppfølging. Et eksempel på dette er helsevesenets akuttmedisinske kommunikasjonssentraler som benytter prosedyreverket "Norsk indeks for medisinsk nødhjelp" ved utspørring av innringere på nødtelefon 113, for å sikre en ensartet systematisk håndtering av nødmeldinger, slik at man i størst mulig grad iverksetter rett respons.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Politiets alminnelige hjelpeplikt i nød- og faresituasjoner er regulert i lov om politiet av 4. august 1995 § 2, pkt. 4, og er nærmere beskrevet i Politiinstruksen. Hjelpeplikten er en innarbeidet og naturlig del av den alminnelige oppgaveløsning i politi- og lensmannsetaten. Politidistriktene har utarbeidet lokale rutiner og retningslinjer for behandling av nødtelefoner. Utspørring og oppfølging i den konkrete sak, gjennomføres i henhold til en politifaglig vurdering.

I den alminnelige politiutdanning får polititjenestemenn en målrettet politioperativ opplæring. I tillegg til dette bygges det opp kompetanse gjennom tjenesteerfaring. Bemanning av operasjonssentraler og håndtering av nødmeldinger over 112 krever god politifaglig kompetanse. Det forutsettes derfor at politiets 27 operasjonssentraler bemannes med tilfredsstillende kompetanse. Det påligger politimesteren å sørge for at operasjonssentralene har slik kompetanse, og at det følges opp gjennom internkontrollsystemet.

Politidirektoratet har overfor politidistriktene innskjerpet rutinene for den tekniske delen av mottak og registrering av nødmeldinger. Politidirektoratet har forsikret Justisdepartementet om at de tekniske installasjoner for mottak og registrering av nødmeldinger fungerer nå i tråd med forutsetningene ved samtlige politidistrikt. Det er også etablert månedlige kontrollrutiner for de tekniske installasjonene.

Politidirektoratet vil i løpet av våren lansere et nytt landsomfattende telefonnummer til politiet, servicenummer 02800. Dette telefonnummeret vil i betydelig grad avlaste nødtelefonen 112 ved at de som ikke trenger øyeblikkelig hjelp vil kunne ringe det nye servicenummeret.