Skriftlig spørsmål fra Berit Brørby (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:249 (2002-2003)
Innlevert: 21.01.2003
Sendt: 22.01.2003
Besvart: 30.01.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): Hvilken fortolkning av vedtakets punkt II legger han til grunn i arbeidet med en vurdering av den totale skolesituasjonen for sivilt beredskap?

Begrunnelse

Det har blitt skapt en usikkerhet i forhold til hva Stortinget vedtok i Innst. S. nr. 9 (2002-2003) "Veien til et mindre sårbart samfunn". Dette med bakgrunn i uttalelser fra bl.a. statssekretær Jørn Holme i Justisdepartementet, hvor han sier til Oppland Arbeiderblad 12. desember 2002 "at en av Sivilforsvarets skoler kan bli nedlagt".
I innstillingen står det blant annet:

"Komiteene har merket seg at meldingen foreslår å legge ned en til to av Sivilforsvarets skoler, mens Justisdepartementet i St.prp. nr. 1 (2002-2003) varsler en gjennomgang av skolesituasjonen. Komiteene vil opprettholde skolene i Heggedal og Jæren, og vil fremme forslag om dette. Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget med en vurdering av den totale skolesituasjonen for sivilt beredskap. Det vises for øvrig til Budsjett-innst. nr. 7 (2002-2003), jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003) for Justisdepartementet."

Under komiteens tilråding står det:

"Vedtak:

I
Sivilforsvarets skoler i Heggedal og på Jæren opprettholdes.

II
Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en vurdering av den totale skolesituasjonen for sivilt beredskap."

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: I St.prp. nr. 1 (2002-2003) for Justisdepartementet, side 117, ble skolevirksomheten gitt bred omtale. I proposisjonen fremgår det at Regjeringen vurderer å nedlegge en regional sivilforsvarsskole i løpet av 2003. Regjeringen vil komme tilbake til dette spørsmålet i Revidert nasjonalbudsjett. I Budsjett-innst. S. nr. 7 (2002-2003) fra forsvarskomiteen fremgår bl.a. følgende:

"Komiteen mener at Sivilforsvaret har en svært sentral rolle innen sivilt beredskap og komiteen vil presisere at det må foregå i et nært samarbeid og samspill med frivillige organisasjoner, Heimevernet og andre deler av Forsvaret. Komiteen viser videre til Stortingets enstemmige vedtak i Innst. S. nr. 9 (2002-2003):

"I

Sivilforsvarets skoler i Heggedal og på Jæren opprettholdes.

II

Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en vurdering av den totale skolesituasjonen for sivilt beredskap."

Komiteen mener det er viktig at vurderingen av behovet for kompetanseheving på beredskapsområdet i hele den sivile del av totalforsvaret gjennomføres samtidig som det skjer endringer i skolestrukturen."

Jeg vil prioritere arbeidet med gjennomgangen av skolevirksomheten i sivilt beredskap. Ved behandlingen av Innst. S. nr. 9 i Stortinget den 5. november, gav jeg bl.a. uttrykk for følgende: "Jeg vil så snart som mulig ta initiativ til en vurdering av den totale skolesituasjonen for sivilt beredskap. Jeg vil se denne vurderingen i sammenheng med komiteens ønske om en styrking av utdanningen av personellet i brannvesenet, da særlig deltidsmannskapene. Vi er helt avhengige av at de mannskaper som har ansvaret for å håndtere ulykker i det daglige, også er godt rustet til å håndtere store og sammensatte situasjoner. En styrket utdanning av personell i brannvesenet kan gi en betydelig beredskapsmessig verdi, og Sivilforsvarets skoler kan supplere brannskolen på Tjeldsund i så måte. Jeg vil komme tilbake til Stortinget med et overslag over kostnader i forbindelse med en styrket utdanning på dette feltet i samme vurdering som gjennomgangen av skolesituasjonen for sivilt beredskap."

På denne bakgrunn vil jeg komme tilbake til Stortinget med en vurdering av skolesituasjonen. I dag har de fire skolene tilknyttet Direktoratet for sivil beredskap en betydelig overkapasitet. Det vil derfor bli vurdert om en av skolene nedlegges/omlegges, selv om flere av skolene tillegges oppgaver ved opplæring av brannvesenet. Dette vil eventuelt berøre en av Sivilforsvarets øvrige skoler, Starum eller Trondheim.