Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Dokument nr. 15:251 (2002-2003)
Innlevert: 22.01.2003
Sendt: 23.01.2003
Besvart: 05.02.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Pasient- og pårørendeopplæring er én av fire hovedoppgaver ved sykehusene ut fra helselovgivningen. Stiftelsen Nasjonal Plan for Astmaskoler har gjennom mange år utviklet en opplæringspakke som er i bruk ved bl.a. lungepoliklinikkene og i sykehusene for øvrig. Denne opplæringspakken trenger vedvarende oppdatering for å holde den beste faglige standard.
Vil helseministeren, med bakgrunn i Stortingets ønske om at Astmaskolen fortsetter, sørge for nødvendige midler til dette tiltaket?

Begrunnelse

Stiftelsen Nasjonal Plan for Astmaskoler har arbeidet med støtte fra departementet gjennom noen år. Gjennom forskning- og utviklingsarbeid har Astmaskolen laget et opplærings- og undervisningsmateriell for astmatikere og pårørende som brukes ved nesten samtlige norske lungepoliklinikker og i spesialisthelsetjenesten for øvrig. En oppfølgningsstudie har påvist at hos astmatikere og pårørende som har gjennomgått denne Astmaskolen, så har sykefravær sunket drastisk, og livskvaliteten både hos pasienter og pårørende har økt betydelig.
Uten den offentlige støtten til utvikling av Astmaskolen, så hadde neppe dette arbeidet latt seg gjøre.
Departementet har begrunnet bortfall av støtten til å videreutvikle dette undervisningsopplegget med at de offentlige sykehusene godt kan klare denne undervisningen og opplæringa selv. Jeg er helt enig i at poliklinikkene og sykehusene for øvrig kan og skal forestå selve opplæringa av pasienter og pårørende, men for mange vil det være slik at det kreves god kunnskap og et godt undervisningsopplegg for å gi denne opplæringa. Stiftelsen Nasjonal Plan for Astmaskoler har bl.a. som formål å videreutvikle og ajourføre undervisningsmaterialet slik at det hele tida bygger på den beste kunnskapen og den beste praksis i opplæringa av pasienter og pårørende. På denne måten kan derfor poliklinikker og sykehus få et godt redskap i sin praksis. Jeg tror det kan være tvil om at hver enkel helseinstitusjon har ressurser og kanskje vilje til å utvikle sitt eget materiale. Derfor skulle det være meget hensiktsmessig at Astmaskolen kunne fortsette sitt arbeid gjennom å få tildelt ca. 1 mill. kr pr. år slik de ber om til å videreføre dette arbeidet. Dette vil pasienter tjene på, og det offentlige vil spare store beløp på reduserte utgifter til bl.a. behandling og til sykepenger.
Jeg vil derfor be helseministeren vurdere hvordan han vil følge opp stortingsflertallets merknad slik det kom fram i budsjettinnstillinga for budsjettet 2003.
Jeg har dessuten merket meg at det i budsjettet varsles at Sosial- og helsedirektoratet vil utarbeide en ny strategi for forebygging av astma, allergi og inneklimasykdommer. Dette er meget positivt og fortjener støtte. Opprettelsen av et nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring av kroniske sykdommer ved Aker universitetssykehus og eventuelle andre lærings- og mestringssentre, er meget bra.
Dette endrer ikke behovet for kvalitative opplæringsprogrammer slik Astmaskolen bidrar sterkt til. Derfor er behovet for å videreføre den faglige utviklinga som Astmaskolen representerer meget viktig for å få god nytte for pasienter og pårørende landet over.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Spørsmål om fremtidig statlig støtte til stiftelsen Nasjonal Plan for Astmaskoler ble også tatt opp i spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 445 fra Asmund Kristoffersen. Jeg svarte i brev av 13. juni 2002 at Astmaskolen fikk tildelt midler fra det daværende Sosial- og helsedepartementet i 1998 og 1999 på henholdsvis 615 000 kr og 340 000 kr over handlingsplan for forebygging av astma, allergi og inneklimasykdom. Departementet har ikke gitt bevilgning til Astmaskolen etter dette.

Som påpekt i brev av 13. juni 2002 mener jeg at det gjennom lovverket, styringssignalene som jeg har gitt helseforetakene, og de tilbudene som allerede er etablert i en rekke sykehus er lagt til rette for å bygge opp og gjennomføre gode tilbud til pasienter med astma. Jeg finner det derfor ikke hensiktsmessig innenfor dette systemet å gi øremerket støtte til drift av en enkelt virksomhet som Astmaskolen.

Jeg vil benytte anledningen til å orientere om at departementet i brev av 29. juni 2002 til Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom, anmodet kompetansesenteret om å ta kontakt med Astmaskolen for å etablere et samarbeid rundt kompetanseoppbygging og spredning av kompetanse når det gjelder opplæring av astmapasienter. Jeg er nå blitt orientert om at Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom ved Aker universitetssykehus har etablert et slikt samarbeid med Astmaskolen.