Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til justisministeren

Dokument nr. 15:252 (2002-2003)
Innlevert: 22.01.2003
Sendt: 23.01.2003
Besvart: 29.01.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Politiet har i de senere årene vært trent i å avsløre, etterforske og følge opp promillekjøring. Det har i den siste tiden vært en sterk økning i ruskjøring med andre rusmidler enn alkohol. Det har fremkommet sterk kritikk fra flere hold på at politiet ikke har fått nødvendige ressurser til å avsløre, etterforske og følge opp kjøring i beruset tilstand av andre stoffer enn alkohol.
Hva vil statsråden gjøre med dette problemet?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Innledningsvis vil jeg bemerke at trafikktjenesten er en av politiets prioriterte oppgaver. Hovedformålet med trafikktjenesten er å redusere antall trafikkulykker og dermed tap av liv og helse. Trafikkontrolltjenesten skal gjennomføres slik at trafikantene oppfatter risikoen for å bli oppdaget som stor.

Narkotikamisbruk blant sjåfører svekker åpenbart trafikksikkerheten. Av Nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2002-2011, som er utarbeidet av Statens vegvesen, Trygg Trafikk og Politidirektoratet, fremgår at arbeidet med ruspåvirket kjøring er blant satsingsområdene for trafikksikkerhetsarbeidet.

Politiet har også lagt frem en handlingsplan mot narkotika (Politiets narkotikabekjempelse 2003-2008), der det bl.a. fremgår at politiet skal gjennomføre flere trafikkontroller rettet mot sjåfør under påvirkning av andre rusmidler.

Politiet skal også i samarbeid med påtalemyndigheten utvikle og teste nye "narkometer" til bruk for politiet.

Ansvaret for vegtrafikkloven hører for øvrig inn under Samferdselsdepartementets ansvarsområde. Med denne bakgrunn er også en gjenpart av mitt svarbrev oversendt samferdselsministeren til orientering.